SPA4192 – Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne du velger i samråd med veileder innen disiplinene spansk språk, spansk kultur eller spanskspråklig litteratur, også i tilknytning til forhold som gjelder spansk som skolefag, dersom det finnes veiledningskompetanse på instituttet. Oppgaven skrives på spansk eller norsk og skal ha et omfang på 40 til 50 sider.

 

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven har du:

  • oppøvd evnen til kritisk og analytisk tenkning
  • fått innsikt i teori og forskningsmetoder
  • utført en forskningsbasert fordypning som har dyktiggjort deg for arbeid i skolen
  • fått dypere innsikt i spansk språk og større sikkerhet i bruk av språket
  • styrket din analytiske evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterspesialisering i spansk på Lektorprogrammet eller Lektor- og adjunktprogrammet.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Etter at du har inngått veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning som går både på form (språk) og innhold. Skrivetrening som bygger opp under oppgaven, får du fra studie- eller praksisopphold i et spansktalende land eller fra  masteremnene som inngår i graden.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

 

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på spansk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for SPA4192.

Sensorveiledning for master uten muntlig.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning.

Eksamen

Vår og høst