Dette emnet er nedlagt

TYSK1501 – Tysk kulturkunnskap: Ny begynnelse og endring – Tyskland etter 1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler tysk politikk og samfunnsutvikling i perioden fra 1945 til i dag. Undervisningen vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha grunnleggende kunnskap om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1945 til i dag. De skal ha et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha tyskkunnskaper som minst tilsvarer B-språk (2. fremmedspråk i den videregående skolen) med karakteren 4 eller bedre. Deltakere som mangler nødvendig lese- og lyttetrening, anbefales å ta TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt) først.

Overlappende emner

Emnet overlapper med TYSK100, DTL1 og tysk grunnfag.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 3 uketimer i 12 uker). Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Classfronter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten må møte opp til 75 % av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen. Studentene skal i løpet av semesteret ha følgende obligatoriske bidrag: 1) holde et muntlig seminarinnlegg, 2) levere en kortoppgave (ca. 2 sider) og 3) skrive en lengre sluttoppgave (ca. 7 sider). Det muntlige seminarinnlegget må være godkjent før studentene kan levere inn sluttoppgaven. Studentene samler kortoppgaven og sluttoppgaven i en mappe som innleveres mot slutten av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe med den obligatoriske kortoppgaven og sluttoppgaven. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdighet.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt og delvis erstattet av TYSK1504 – Tysk områdekunnskap: Ny begynnelse og endring - Tyskland fra 1945-1989 (nedlagt)

Eksamen

Undervisningsspråk

Tysk