Dette emnet er nedlagt

MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Konflikter og diskusjoner om religion, livssyn og sekularitet står høyt på dagsorden og knyttes ofte til både politikk og kultur. Dette emnet gir innblikk i samspill og motsetninger mellom medier og religion i moderne samfunn med hovedvekt på Skandinavia og Nord Europa.

Religion diskuteres i medierte former i nyhetsmedier, i populærkulturell fiksjon på film og i TV, og på internett. Folk henter i stor grad sin kjennskap til religion eller temaer som knyttes til religion fra mediene. Konflikter om religion i mediene knyttes ofte opp til samfunnsdebatter om for eksempel: spesifikke trosretninger, etnisitet, likestilling mellom kjønn, seksuell legning, integrering, eller identitet. Dette gjenspeiles i emnets pensum.

Emnet undersøker også hvordan ulike type aktører forstår medierte konflikter om religion, og hvordan disse forståelsene blir så gjenstand for videre samhandling i: sosiale medier, klasserom, hverdagssamtaler, medieproduksjonsrom, og dialogmøter, med mer.

Blant temaene som undersøkes er hvordan ulike aktører er med på å enten øke eller dempe konfliktnivået.

MEVIT 4113 er knyttet til det skandinaviske forskningsprosjektet "Medier og religion i samfunnskonflikter".

Hva lærer du?

Studenten vil:

  • ha forutsetninger for å forstå og delta i aktuell debatter om religion, livssyn og sekularitet i offentligheten
  • ha innblikk i samspillet mellom medier og religion i kulturelle og politiske konflikter i Nord Europa og internasjonalt
  • ha innblikk i forholdet mellom medier og religion i fiksjonsframstillinger, i dagliglivets samhandling og identitetsskaping
  • ha grunnleggende forutsetninger for å analysere og forstå hvordan mediene formidler og virker inn på religion, religiøsitet og spiritualitet
  • ha grunnleggende teoretisk og empirisk forståelse av hvordan medialiserte konflikter om religion blir forstått av ulike samfunnsaktører
  • få et innblikk i hvilke dilemmaer ulike aktører står opp i når de diskuterer medialiserte konflikter om religion
  • få et innblikk i hvordan ulike aktørers deltakelse i konflikter om religion påvirker selve konflikten
  • tilegne seg kjennskap til både det internasjonale forskningsmiljøet om medier, religion og kultur og rykende fersk forskning på feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er også tilgjengelig for studenter på masterprogrammene: Religion og samfunn, Religionshistorie.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er ikke særlige krav til forkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og studentaktivitet gjennom fire timers samlinger (med pauser) i IMKs lokaler i Forskningsparken.

Emnet forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på inntil 10 sider, ikke medregnet forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2009

Periodisk emneevaluering våren 2014

Periodisk emneevaluering våren 2017

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gis ikke vår 2019

Eksamen

Emnet gis ikke vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk