Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

“Alternativ film” er et historisk og estetisk, analytisk og teoretisk orientert emne om alternative filmers uttrykksmuligheter, filmestetiske konvensjoner og kulturelle variasjoner.

Emnet retter fokus mot ulike alternativer til den kulturelt og markedsmessig dominerende filmfortellingen og filmstilen med utspring i og i forlengelse av klassisk Hollywood-film.

“Alternativ film” funderes i en undersøkelse av allmenne estetiske tendenser, bevegelser og strømninger, nærstudier av verk fra bestemte tradisjoner, regioner og regissører, samt filmteoretiske diskusjoner knyttet opp mot disse.

Emnet vil anskueliggjøre de historiske betingelsene som danner fundamentet for de ulike filmatiske strømningene, og belyse hvordan de kommer til uttrykk i verkene til sentrale filmskapere.

Hva lærer du?

“Alternativ film” er et heisemne, der forelesninger og filmvisninger, men ikke seminarer, er felles for bachelor- og masterstudenter.

Masteremnet “Alternativ film” (MEVIT4526) stiller større krav enn bacheloremnet “Alternativ film” (MEVIT3526), gjennom et større og mer teoretisk pensum, samt større krav til refleksjon, formuleringsevne, teoretisk og metodisk forståelse, og større krav til hva studenten har av faktakunnskaper.

Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten å kunne:

  • Skrive både en filmanalyse og en filmteoretisk oppgave
  • Vite om, forstå, anvende, analysere, syntetisere og vurdere
  • Ulike filmanalytiske og filmteoretiske tilnærmingsmåter
  • Filmteoretiske begreper som blant annet independent cinema, art cinema, counter-cinema, third cinema, women´s cinema, world cinema, multicultural cinema, postcolonial cinema og transnational cinema
  • Filmmediet som både et historisk og samtidig estetisk uttrykksmiddel

Emnet tilbyr kunnskap til studenter som vil arbeide med film i undervisningssammenheng og/eller i annen yrkessammenheng, der slik kunnskap er av betydning, som for eksempel i kulturarbeid eller i ulike journalistiske sammenhenger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen det humanistiske feltet, som MEVIT2532 – Film history.

Undervisning

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å framstille seg til eksamen. Undervisningen vil bestå av forelesninger, regelmessige visninger av filmer og strukturerte studentaktiviteter basert både på individuelt arbeid og gruppearbeid.

Det forventes deltakelse fra studentene i form av diskusjoner og presentasjoner. Det forventes også at studentene har lest pensumtekster innen de behandles i forelesninger og seminarer.

Undervisningstilbudet vil kunne innbefatte deltagelse på Film fra Sør-festivalen i Oslo, og det faglige seminaret som arrangeres av Filmklubbforbundet i den forbindelse. Forelesningene vil være de samme som på MEVIT3526.

Det vil imidlertid være et mer krevende pensum og egne seminargrupper for masterstudentene, som stiller høyere krav til studentene på dette nivået.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen og semesteroppgave. Begge eksamensformene må bestås. Hjemmeeksamen og semesteroppgave teller 50 % hver av den endelige karakteren.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk