Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i musikkens rolle i mediene (film, radio, TV, nye medier) og musikk som mediert uttrykk. Med andre ord vektlegges betydningen av teknologiske, kommunikative, økonomiske og institusjonelle forhold for utformingen av musikken som estetisk uttrykk. Det legges spesiell vekt på populærmusikkens fremvekst på 1900-tallet, og analyse av sentrale estetiske parametre i populærmusikk som f.eks 'sound'.

Hva lærer du?

Emnet søker å skape større bevissthet om musikkens rolle i vår medierte hverdag, og betydningen av medier for (spesielt) populærmusikk som uttrykksform. Studentene vil få en større forståelse av utviklingen og bruken av musikk i mediene gjennom historien.Studentene lærer grep for å lytte til, analysere og teoretisere omkring musikkens fremtoning og rolle i mediene, blant annet om forholdet mellom musikk og bilde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter bachelor-grad i medievitenskap eller tilsvarende.

Overlappende emner

Overlapper med emnet MUS4530 som går ved Institutt for musikkvitenskap vårsemestre i partall år.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester, undervisningen vil være fordelt på forelesninger og ukentlige seminarer, som i hovedsak er viet gruppeveiledning på emneoppgavene og analyseoppgavene. Våren 2005 vil det arrangeres omlag 25 timer forelesninger fordelt over syv uker, samt ukentlige seminarer.

Eksamen

En semesteroppgave (selvvalgt emne, godkjent av emnelærer) på omlag 15 normalsider (á 2 300 tegn uten mellomrom) leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Bedømmes med bokstavkarakterer. Dessuten to korte analyseoppgaver (1-2 siders kvalifiseringsoppgaver) som godkjennes av faglærer underveis for å kunne avlegge eksamen. Disse oppgavene kan godt være en del av arbeidet med semesteroppgaven.

En veiledning er obligatorisk i forbindelse med oppgaveskrivingen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Undervises vårsemestre i oddetallsår ved IMK og i partallsår ved IMV (jf. MUS4530)

Eksamen vårsemestre i oddetallsår ved IMK og i partallsår ved IMV (jf. MUS4530)

Undervisningsspråk

Norsk