MUS4668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer nærstudier av utvalgte verk med opplæring i ulike analytiske tilnærmingsmåter: strukturanalyse, fortolkende metoder og framføringsanalyse. Det legges vekt på at studentene skal utvikle et fleksibelt fagspråk for å kunne beskrive musikalske forløp, noe som er vesentlig i enhver undervisningssituasjon.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført emnet vil du

  • kunne anvende strukturanalyse, fortolkende metoder og framføringsanalyse i studier av verk fra den klassiske musikktradisjonen
  • ha inngående kunnskaper om et utvalg musikkverk
  • kunne gjennomføre selvstendige og kritiske analyser av klassiske musikkverk
  • kunne lese ulike partiturtyper (transponerende instrumenter og forskjellige nøkler).  
  • kunne arbeide fram en problemstilling og utforme en tekst i overensstemmelse med denne
  • kunne formidle relevant fagstoff skriftlig og muntlig

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap (studieretning musikkvitenskap

Undervisning

Undervisningen består av:

Forelesninger: 12 dobbelttimer

Seminarer: 6 trippeltimer med obligatorisk fremmøte. Hver student skal holde et seminar­innlegg (ca. 15 min.) og levere en skriftlig øvingsoppgave på ca. fem sider. Seminarinnlegget og øvingsoppgaven må være godkjent for at man kan gå opp til avsluttende eksamen. Den øvrige tiden på seminarene vil bli benyttet til lytting på pensumverkene og øvelser i partitur­lesning.

Eksamen

En semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk