Dette emnet er nedlagt

KRIM4003 – Kriminologisk teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skal i samarbeid med faglærer velge kriminologisk litteratur på ca. 750 sider, som skal danne en ramme omkring arbeidet med din egen masteroppgave. Problemstillingen i masteroppgaven, og planen for gjennomføringen av undersøkelsen i oppgaven, er bestemmende for pensum i dette emnet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

  • kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver på eget felt
  • kunnskap om hvordan teoretiske perspektiver kan være egnet til å belyse problemstillinger og empirisk materiale i egen masteroppgave

Ferdigheter

  • anvende teoretiske perspektiver på problemstillinger i eget masterprosjekt, og vise relevansen av disse
  • forholde deg kritisk til gyldigheten av de teoretiske perspektivene
  • skriftlig kunne framstille de teoretiske perspektivene
  • muntlig legge fram et faglig prosjekt for en forsamling innen en oppgitt tidsramme
  • bidra til utvikle av medstudenters prosjekter

Generell kompetanse

  • evne til å tenke teoretisk og forstå teoriers betydning for forskningsmessig praksis
  • evne til å gjøre rede for teoretiske perspektiver i forskning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Seminardeltagelse er obligatorisk.

Eksamen

Innlevering av oppgave på maks 4000 ord. 4000 ord tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

I tillegg kommer en muntlig presentasjon på inntil 10 minutter av prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven med særlig vekt på å presentere og begrunne det selvvalgte pensumet. Presentasjonen legges frem mot slutten av seminarrekken for resten av seminardeltakerne, og er et obligatorisk krav for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av oppgaven til hjemmeeksamen. Regler for kildehenvisning er avgjørende for om anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk