KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring og fordypning i sentrale teoretiske perspektiver innen kriminologisk forskning; både grunnlagsproblemer (hvordan komme fram til kunnskapen), substansiell teori (kunnskap og teorier på et område) - og sammenhengen mellom dem.

Emnet er orientert rundt fire ulike temaområder:

 • Kriminalitet forstått som meningsdannende og meningsskapende handling og interaksjon. Dette temaet presenteres og diskuteres med utgangspunkt i kriminologisk forskning basert på erfaringsnære studier med røtter i symbolsk interaksjonisme, stemplingsteori og fenomenologi.
 • Nyere sosio-kulturelle perspektiver på forholdet mellom aktør og struktur, hvor vekten legges på tekster av Bourdieu og Baumann.
 • Kontrollformer og risikoteorier. Her presenteres studentene for nyere teorier om kontroll og risiko og for Foucaults perspektiv på disiplinering og ”regjering”.
 • Kjønn i kriminologien, med fokus på hvilken betydning feministisk kunnskapsteori og maskulinitetetsteorier har for forståelser av kriminalitet og kontroll.

Hva lærer du?

Hensikten med emnet er å lære hvordan du kan tenke, bruke og arbeide med teori, både generelt for å forstå teoretiske perspektiver på kriminalitet og kontroll og mer spesifikt i forhold til empirisk forskning.

 

Kunnskapsmål

 • Du skal ha inngående kjennskap til sentrale temaer i kriminologien.
 • Du skal ha kunnskap om tenkemåter og perspektiver i kriminologisk teori.
 • Du skal kjenne til sentrale kunnskapskilder i kriminologien.

 

Ferdighetsmål

 • Du skal kunne koble teoretiske perspektiver på kriminalitet og kontroll med empirisk forskning.
 • Du skal forstå sammenhengen mellom teoritradisjon og analytisk vinkling.
 • Du skal kunne reflektere over forholdet mellom ulike perspektiver på kriminologiske grunnlagsproblemer.
 • Du skal kunne reflektere over de etiske spørsmålene i faget.

 

Generell kompetanse

 • Du skal ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte.
 • Du skal kunne utøve selvstendig og kritisk tenkning.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammene Kriminologi (master - to år) eller Rettssosiologi (master - to år). Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i kriminologi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Hjemmeeksamen 7 dager. Oppgave på maks 4000 ord med gradert karakter A-F. 4000 ord tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Innholdsfortegnelse, fotnoter og litteraturliste kommer i tillegg.

Skriveoppgaver: Et visst antall skriveoppgaver må leveres og godkjennes før man kan gå opp til eksamen. Informasjon om antall skriveoppgaver og omfang vil bli gitt av faglærer og på semestersiden.

Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Ingen undervisning fra og med høst 2014.

Eksamen

Ingen eksamen etter høst 2015.

Undervisningsspråk

Norsk