Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et videregående kurs i kvantitativ og kvalitativ metode. Den kvantitative delen legger vekt på epistemologiske temaer og gir en innføring i lineære regresjonsmodeller og grunnbegreper i kausal analyse. Kvantitative date egner seg til å studere utbredelse, sammenhenger og effekter. De kan være fruktbare når målet er å skille systematisk fra tilfeldig variasjon, generalisere til en større populasjon og måle effekter. Den kvalitative delen vektlegger data fra intervju, feltobservasjon (etnografiske metoder) og tekst/bildeanalyse. Kvalitative metoder egner seg til analytisk beskrivelse av karaktertrekk og egenskaper ved fenomener. De kan være fruktbare når målet er å tolke erfaringer, opplevelser, meninger og motiver i lys av sosiale omstendigheter.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Få en bred teoretisk forståelse av de kvantitative og kvalitative metodenes egenart, anvendelsesområde og vitenskapsteoretiske forankringer.
  • Få innsikt i flere forskjellige tilnærminger til kvantitative og kvalitative data og måter å arbeide på.
  •  Inngående kunnskap om hvordan man utarbeider en presis problemstilling og hvilke metoder som egner seg for å belyse ulike problemstillinger
  •  Kunne lese empiriske studier kritisk og diskutere metoden som er brukt.

Ferdigheter

Du skal:

  • Kurset skal dyktiggjøre studentene i de håndverksmessige sidene ved kvantitative og kvalitative metoder gjennom å prøve ut metodiske grep på en begrenset problemstilling.
  • Du skal for eksempel kunne gjøre en enkel regresjonsanalyse og analysere meningsinnholdet og form på tekst med utgangspunkt i nye kvalitative metoder som narrativ diskursanalyse.
  • Kunne vurdere hvilke metoder som er egnet til forskjellige tema, data og problemstillinger.
  • Gjennom kombinasjonen av teoretisk innsikt og praktisk trening være i stand til å tenke ut alternative forskningsdesign for kvantitative og kvalitative studier.
  • Analysere og forholde deg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i vitenskapelige arbeid.

Generell kompetanse

  • Du skal ha kunnskap om og beherske samfunnsvitenskapelige metoder for dataanalyse, samt å kunne vurdere disse kritisk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet Kriminologi (master - to år) . Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SVMET1010 - Kvalitativ metode, SOS1120 - Kvantitativ metode

Undervisning

Adgang til undervisning

Forelesninger og gruppearbeid. Det vil være mindre arbeidskrav knyttet til anvendelse av både kvantitativ og kvalitativ metode.

Eksamen

Skoleeksamen - 4 timer.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Hjelpemidler

Åpen bok eksamen.

Kalkulator er også tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk