KRIM4917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg kvinner og menn som gjerningspersoner og ofre i lys av samfunnsvitenskapelige forståelser av kjønn. Også organisasjoner og aktører som har til oppgave å kontrollere kriminalitet, som politi, rettsvesen og fengsler blir sett i lys av slike forståelser.

Hva lærer du?

KRIM4917 har som målsetting å skape innsikt i ulike kjønnsforståelser i
samfunnsvitenskapen generelt, og kriminologien spesielt. Kriminologien
tar for seg spørsmål om lovbrudd og kontroll, og kriminologisk
kjønnsforskning fokuserer på hvordan dette kan kobles til kjønn på
individuelt, symbolsk og institusjonelt nivå. Maskulinitet, femininitet,
seksualitet og makt er sentrale begreper for kriminologisk
kjønnsforskning. En viktig oppgave på feltet er kritisk refleksjon over
kriminologiens metoder, fokus og teorier i et kjønnsperspektiv. Etter
gjennomført emne forventes det at:

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om hva som menes med samfunnsvitenskapelige
perspektiver på kjønn.
Du skal ha inngående innsikt i sentrale problemstillinger rundt kjønn i
kriminologien.
Du skal kjenne til og kunne reflektere over utviklingen av kriminologisk
kjønnsforskning som fagtradisjon.

Ferdigheter
Du skal kunne benytte relevante begreper, teorier og empiri i analyser
av hvordan kjønn virker inn på praksis rundt og forståelser av lovbrudd,
kontroll og offerskap.
Du skal kunne diskutere og problematisere sentrale temaer på emnet.
Du skal evne å reflektere rundt forholdet mellom teori og empiri.

Generell kompetanse
Utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
Evne til kritisk refleksjon om betydningen av kjønn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammene Kriminologi (master - to år) eller Rettssosiologi (master - to år). Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM2917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

En skriftlig innlevering underveis, 5 sider. Vurderes av lærerne på emnet, må bestås. Avsluttende: Muntlig framføring på grunnlag av oppgitt tema/problemstilling, 20 min.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk