Dette emnet er nedlagt

KRIM2917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg kvinner og menn som gjerningspersoner og ofre i lys av samfunnsvitenskapelige forståelser av kjønn. Også organisasjoner og aktører som har til oppgave å kontrollere kriminalitet, som politi, rettsvesen og fengsler blir sett i lys av slike forståelser.

Hva lærer du?

KRIM2917 har som målsetting å skape innsikt i ulike kjønnsforståelser i
samfunnsvitenskapen generelt, og kriminologien spesielt. Kriminologien
tar for seg spørsmål om lovbrudd og kontroll, og kriminologisk
kjønnsforskning fokuserer på hvordan dette kan kobles til kjønn på
individuelt, symbolsk og institusjonelt nivå. Maskulinitet, femininitet,
seksualitet og makt er sentrale begreper for kriminologisk
kjønnsforskning. En viktig oppgave på feltet er kritisk refleksjon over
kriminologiens metoder, fokus og teorier i et kjønnsperspektiv. Etter
gjennomført emne forventes det at:

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om hva som menes med samfunnsvitenskapelige
perspektiver på kjønn.
Du skal ha oversikt over sentrale problemstillinger rundt kjønn i
kriminologien.
Du skal kjenne til utviklingen av kriminologisk kjønnsforskning som
fagtradisjon.

Ferdigheter
Du skal kunne redegjøre for sentrale temaer på kurset.
Du skal kunne identifisere og diskutere hvordan prosesser som handler om
kjønn virker inn på praksis rundt og forståelser av lovbrudd, kontroll
og offerskap.

Generell kompetanse
Utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
Evne til kritisk refleksjon om betydningen av kjønn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk