Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.

***

Emnet gir en introduksjon til kriminalitetsforebygging som begrep og fenomen. Både teorier, forskning og praksis vil bli gjennomgått og diskutert. Ulike teorier om kriminalitetsforebygging og deres kobling til teorier om årsaker til kriminalitet presenteres og diskuteres.

Emnet vil introdusere studentene for ulike tilnærminger til kriminalitetsforebygging, så som primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak, sosial og situasjonell forebygging samt henholdsvis lokalorientert og personorientert kriminalitetsforebygging. Emnet vil videre gjennomgå forskning på effekter av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak. Forholdet mellom kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende tiltak gjennomgås.

Studentene vil bli trent i å innhente og analysere relevant empiri og aktuell forskning om kriminalitetens omfang og utvikling. De vil også få trening i å utforme forslag til kartlegging av ulike lokale kriminalitetsproblemer, mulige kriminalitetsforebyggende tiltak og tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av disse.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er at studentene skal kunne bli i stand til å gjøre rede for og kritisk diskutere forutsetninger for og konsekvenser av ulike former for kriminalitetsforebyggende arbeid.

 

Kunnskaper

Studentene skal kunne:

 • Gjøre rede for ulike definisjoner av begrepet kriminalitetsforebygging
 • Kunne forklare hvordan kriminalitetsforebyggende tiltak henger sammen med hvordan kriminalitetsproblemet forstås og defineres.
 • Gjøre rede for og kritisk vurdere sammenhengen mellom kriminalitetsforebyggende tiltak og kriminologiske teorier
 • Beskrive sentrale kjennetegn ved og eksempler på primære, sekundære og tertiære kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Beskrive sentrale kjennetegn ved og eksempler på sosiale og situasjonelle kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Kjenne til sentrale aktører i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
 • Gjøre rede for ulike faser i forebyggingsprosessen
 • Gjøre rede for ulike måter kriminalitetsforebyggende tiltak kan evalueres på.
 • Kunne identifisere og kritisk vurdere effekter av kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Identifisere og vurdere utviklingstrekk samt etiske dilemmaer i kriminalitetsforebyggende arbeid

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • Anvende teoretisk og empirisk kunnskap på konkrete kriminalitetsforebyggende tiltak og gjøre rede for dette innenfor rammene av en semesteroppgave.
 • Identifisere og analysere effekter av kriminalitetsforebyggende strategier og tiltak på individ-, område- og samfunnsnivå.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne:

 • Forstå bakgrunnen for og betydningen av ulike tilnærminger og perspektiver i kriminalitetsforebygging
 • Kunne identifisere og drøfte ulike fremstillingers forankringer i forståelsesmåter, kunnskap og vurderinger.
 • Kjenne til og bruke akademiske kriterier i skriftlig og muntlig sammenheng, med vekt på dokumentasjon, gode og selvstendige resonnementer og saklig argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM2961 – Kriminalitetsforebygging

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Semesteroppgave på maksimalt 4000 ord. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave som man jobber med gjennom hele semesteret, det gis derfor kun en kort utsettelse på frist ved dokumentert sykdom som har oppstått rett før innleveringsfristen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Høst 2019

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk