Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.

***

Emnet gir en introduksjon til kriminalitetsforebygging som begrep og fenomen. Både teorier, forskning og praksis vil bli gjennomgått og diskutert. Ulike teorier om kriminalitetsforebygging og deres kobling til teorier om årsaker til kriminalitet presenteres og diskuteres.

Emnet vil introdusere studentene for ulike tilnærminger til kriminalitetsforebygging, så som primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak, sosial og situasjonell forebygging samt henholdsvis lokalorientert og personorientert kriminalitetsforebygging. Emnet vil videre gjennomgå forskning på effekter av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak. Forholdet mellom kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende tiltak gjennomgås.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er at studentene skal kunne bli i stand til å gjøre rede for og kritisk diskutere forutsetninger for og konsekvenser av ulike former for kriminalitetsforebyggende arbeid.

 

Kunnskap:

Studentene skal

 • Kjenne til ulike definisjoner av begrepet kriminalitetsforebygging
 • Beskrive hvordan kriminalitetsforebyggende tiltak henger sammen med hvordan kriminalitetsproblemet forstås og defineres.
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom kriminalitetsforebyggende tiltak og kriminologiske teorier
 • Beskrive sentrale kjennetegn ved og eksempler på primære, sekundære og tertiære kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Beskrive sentrale kjennetegn ved og eksempler på sosiale og situasjonelle kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Kjenne til sentrale aktører i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
 • Gjøre rede for ulike faser i forebyggingsprosessen
 • Gjøre rede for ulike måter kriminalitetsforebyggende tiltak kan evalueres på.
 • Gjøre rede for og diskutere ulike effekter av kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Identifisere utviklingstrekk samt etiske dilemmaer i kriminalitetsforebyggende arbeid

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • Anvende ulike modeller for kriminalitetsforebyggende tiltak på konkrete eksempler og situasjoner. 
 • Identifisere mulige effekter av kriminalitetsforebyggende tiltak på individ-, område- og samfunnsnivå.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne:

 • Forstå bakgrunnen for og betydningen av ulike tilnærminger og perspektiver i kriminalitetsforebygging
 • Kunne identifisere og drøfte ulike fremstillingers forankringer i forståelsesmåter, kunnskap og vurderinger.
 • Kjenne til og bruke akademiske kriterier i skriftlig og muntlig sammenheng, med vekt på dokumentasjon, gode og selvstendige resonnementer og saklig argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4961 – Kriminalitetsforebygging

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Skoleeksamen på fire timer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk