Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går ut fra en generell tese om at ”det å ha rett” ikke automatisk må bety at man også ”få rett”. Situasjonen vanskeliggjøres fordi muligheten til å mobilisere retten varierer i forhold til plasseringen i den sosiale lagdelingen. Dette belyses i forhold til rettsfjerne brukere av retten som fanger, minoriteter, fattige, rusbrukere, innvandrere, sosialklienter og gatefolket. Hvordan stiller honnørordene om egalitet og velferdsstat seg for disse gruppene i praksis? Finnes det en strukturell diskriminering av innvandrere i rettsapparatet? Kan det skapes mer likhet for utsatte grupper ved for eksempel bruk av rettshjelpsinstitusjoner? Må rettshjelpen selv blir mer oppsøkende for å nå rettsfjerne brukere? Kan retten selv brukes av marginaliserte grupper i et legalstrategisk forsøk for å bedre livsbetingelser? Det er spørsmål som emnet fokuserer på.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal ha god forståelse av følgende tema:

  • Rettens goder tilfaller en ikke automatisk – det er kamp om retten.
  • Retten fortoner seg annerledes for lovprodusenten enn for lovadressatene.
  • Muligheten til å mobilisere retten varierer med plasseringen i den sosiale lagdelingen.
  • Den strukturelle diskriminering av innvandrere i rettsapparatet.
  • Legalstrategi og oppsøkende rettshjelp.

Ferdigheter

  • Kan anvende eksisterende teorier og resultater fra empirisk forskning på rettssosiologiske problemstillinger.
  • Kan se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, basert på rettssosiologisk teori.

Generell kompetanse

  • Kan formidle sentralt fagstoff om rettssosiologske teorier, problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig.
  • Kan utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RSOS4801 – Retten sett unnenfra (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Skoleeksamen 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Skoleeksamen: Ordlister og alminnelige ordbøker er tillatt, men skal leveres inn til eksamenskontoret via Infosenteret senest en uke før eksamensdatoen. Ordbøker på fremmedspråk må ha oversettelse til norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk