RSOS4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I denne første delen av emnet gjennomgås sentrale eldre og moderne klassikere i faget.  Konsentrasjonen vil ligge på å presentere rettssosiologiens grunnleggere (Weber, Durkheim, Ehrlich); klassisk og nyere nordisk rettssosiologi; nyere rettssosiologiske tenkere (Habermas, Luhmann, Bourdieu, Foucault); rettsantropologi og rettspluralisme; samt teoretisk belysning av sentrale rettslige fenomener som den juridiske profesjon; lovgivning, politikk og rett; og domstoler og forvaltning.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Det kreves god forståelse av følgende temaer:

  • Rettssosiologiens (eldre og moderne) klassikere/teoretikere.
  • Rettssosiologiske perspektiver på den juridiske profesjon; lovgivning, politikk og rett; domstoler og forvaltning.

 

Ferdigheter

  • Kan anvende eksisterende rettssosiologiske teori og empirisk forskning for å forstå samfunnsrelevante spørsmål.
  • Kan anvende dette teoretiske og empiriske fundamentet i masteroppgaven.
  • Kan se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, basert på rettssosiologisk teori.

 

Generell kompetanse

  • Kan formidle sentralt fagstoff om rettssosiologske teorier, problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig og muntlig.
  • Kan diskutere og problematisere sentrale temaer innen rettssosiologiske fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RSOS4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi

Undervisning

Forelesninger. 8 dobbelttimer.

Eksamen

4 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 3600 ord som tilsvarer om lag 9 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 3600 ord vil ikke bli sensurert.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca. en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning gikk siste gang høst 2019

Eksamen

Emnet har eksamen siste gang høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk