RSOS4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I tillegg til en gjennomgang av sentrale eldre og moderne klassikere i faget får du en innføring i internasjonale/nordiske perspektiver i rettssosiologi: Det legges vekt på sentrale debatter der rettssosiologiens sentrale tema eller ”kjerne” drøftes. Rettssosiologiens plass mellom og forhold til de to ”mor-disiplinene” juss og sosiologi står sentralt.

Mens disse delene av pensum tar opp generelle spørsmål om rettssosiologiens egenart, tar de nedenforstående delene opp sentrale og mer konkrete emner. Emnene går i praksis over i hverandre og belyser hverandre og studentene oppfordres til å se etter sammenhengene mellom dem. Mange problemstillinger og deltemaer drøftes i undervisningen og andre blir behandlet i pensum. Det legges vekt på å benytte norsk litteratur.

 • Kjønn og rett: Kjønn og rett er et omfattende tema som
  blant annet belyser rettens forhold til feminismen og til kvinnebevegelsene,
  kjønnet og rettens internasjonalisering.
 • Kommunikasjon og rett: Kommunikasjon og rett er et
  omfattende tema som berører domstolene, lovene, advokatene, mediene mv.
 • Makt og rett: Makt og rett reiser spørsmålet om makt til å
  skape og endre rett, rettens evne til å styre makt, bruken av retten som
  maktmiddel m.v. Ulike definisjoner av maktbegrepet blir drøftet.
 • Verdier og rett: Grunnleggende spørsmål om forholdet
  mellom verdier og rettssystemet blir tatt opp og man ser retten både i kontrast
  til og i sammenheng med grunnleggende samfunnsmessige verdier.
 • Globalisering og rett. Retten blir i vår tid i stigende
  grad internasjonalisert, noe som blir en del av globaliseringen i tiden. Dette
  reiser mange interessante rettssosiologiske problemstillinger.

Dessuten skal du i samråd med faglærer velge én rettssosiologisk monografi eller redigert artikkelsamling som fordypning. Monografien/artikkelsamlingen kan godt ligge innenfor ovennevnte temaer. Det er naturlig å velge en monografi/artikkelsamling som ligger i forlengelsen av din egen faglige bakgrunn eller som samsvarer med spesielle interesser du har. Det er utarbeidet en litteraturliste som du kan velge fra, men du kan også velge andre arbeider med godkjenning av faglærer. Hvis en monografi/artikkelsamling overstiger det naturlige antall sider som er satt av til dette (ca. 250 sider), kan du i samråd med faglærer velge deler av boken. Du kan også velge deler av flere bøker; da bør delene henge faglig sammen. Artikler kan legges opp som supplement til bøker.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Det kreves god forståelse av følgende temaer:

 • Rettssosiologiens (eldre og moderne) klassikere/teoretikere
 • Forholdet mellom sosiologi og juss
 •  Kjønn og rett
 • Globalisering og rett
 • Makt og rett
 • Kommunikasjon og rett
 • Verdier og rett

Ferdigheter

 • Kan anvende eksisterende rettssosiologiske teori og empirisk forskning for å forstå samfunnsrelevante spørsmål.
 • Kan anvende dette teoretiske og empiriske fundamentet i masteroppgaven.
 • Kan se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, basert på rettssosiologisk teori.

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff om rettssosiologske teorier, problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig og muntlig.
 • Kan diskutere og problematisere sentrale temaer innen rettssosiologiske fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i rettssosiologi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Anbefalte forkunnskaper

RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi på bachelornivå eller tilsvarende. Litteraturen som er pensum i emnet anbefales imidlertid lest.

Undervisning

Forelesning.

Eksamen

Hjemmeeksamen 7 dager. Maksimalt 4000 ord. 4000 ord tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Innholdsfortegnelse, fotnoter og litteraturliste kommer i tillegg.

Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Ingen undervisning fra og med høst 2014.

Eksamen

Annenhver høst fra 2003

Ingen eksamen etter høst 2015.

Undervisningsspråk

Norsk