Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Vår 2012, se JUS5950 – Sosialrett (nedlagt) (emnet gir 10 studiepoeng).

Faget sosial vernerett behandler rettsspørsmål ved tildeling av ytelser til personer ved særlige behov av sosial karakter. Lovgrunnlaget finnes i sosialtjenesteloven av 1991 og barnevernloven av 1992, men suppleres av bestemmeleser i enkelte særlover.

I begge hovedlovene oppstår spørsmål om når det offentlige er pliktig til å gi goder i form av økonomiske stønader, naturalytelser og andre sosiale tjenester. Dette reiser spørsmål om rettighetsbestemmelsene nærmere innhold.

Begge lover har også sentrale bestemmelser som åpner for tvang, og dette reiser særlige rettslige rettssikkerhetsmessige problemer hvor også menneskerettslige spørsmål står sentralt.

Emnet krever også kjennskap til det sosialpolitiske ”landskapet” som lovene virker i, herunder lovenes historie, reglenes praktisering, og saksbehandlingsregler mv. for ansatte i sosialtjenesten og barneverntjenesten.

Hva lærer du?

Faget sosial vernerett gir deg grunnleggende kunnskaper om sosialtjenesteloven og barnevernloven. Sosialtjenesteloven skal sikre individuelle rettigheter til personer som er i behov for økonomiske stønader og sosiale tjenester, og barnevernsloven inneholder regler om frivillige tiltak. Begge lovene inneholder viktige regler om bruk av tvang, som er omgjerdet av rettssikkerhetsgarantier. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består i to timer felles veiledning av faglærer for alle oppmeldte studenter. Se semestersiden for tid og sted.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1950 – Sosial vernerett (nedlagt). Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Emnet gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Vår 2012 videreført under ny emnekode, se JUS5950 – Sosialrett (nedlagt)

Eksamen

Vår 2011

Emnet gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Vår 2012 videreført under ny emnekode, se JUS5950 – Sosialrett (nedlagt)

Undervisningsspråk

Norsk