Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5940 – Skatterett 2 (nedlagt).

Faget omfatter et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av bedrifter og selskaper og internasjonal skatterett. Disse deler av faget bygger videre på VALSKAT1 – Skatterett 1 (nedlagt), og faget egner seg derfor først og fremst for den som har tatt skatterett valgfag 1. I tillegg omfatter faget innføring i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett.

Studiet, spesielt av visse deler av selskapsbeskatningen, forutsetter en grunnleggende regnskapsforståelse, og en innføring i dette er derfor tatt inn i faget. Der det forutsettes selskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen; det henvises for øvrig til innføringslitteraturen.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Fra høsten 2006 vil emnet kun ha undervisning og eksamen hvert høstsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Undervisning
Vår og høst

Fra høst 2006: Kun hver høst

Eksamen
Vår og høst

Fra høst 2006: Kun hver høst

Undervisningsspråk
Norsk