Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Organisk kjemi anvendt på farmasøytiske problemstillinger. Det legges vekt på følgende tema: Stereokjemi, substitusjons- og eliminasjonsreaksjoner, oksidasjons og reduksjonsreaksjoner, aromatisitet og elektrofilaromatisk substitusjon, nukleofile addisjoner, innledning til spektroskopi.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studentene en forståelse av de mest sentrale reaksjoner og mekanismer i organisk kjemi, samt å kunne anvende disse innen farmasi (legemiddelkjemi, farmakognosi, biologiske emner og galenisk farmasi).

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i farmasi og godkjent obligatoriske deler av FRM1000 eller studenter med alternativ studieplan for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM1010 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM1010 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieundervisning. Forelesningene vil bli podcastet og lagt ut på classfronter.

Rapporter fra laboratoriekurs og dokumentasjon på godkjent kollokviedeltakelse skal samles i en mappe. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk