Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i organisk kjemi og omhandler navnsetting, struktur, bindingsforhold, stereokjemi, reaktivitet og karakterisering av organiske forbindelser. Funksjonelle grupper og hvordan de påvirker forbindelsenes fysikalske og kjemiske egenskaper blir systematisk gjennomgått. Reaksjoner med stoffklassene alkaner, alkener, alkyner, alkylhalider, aromatiske forbindelser, alkoholer, fenoler, aldehyder, karboksylsyrer og aminer diskuteres med utgangspunkt i struktur og elektroniske egenskaper. I laboratoriekurset gjennomgås sentrale arbeidsmetoder i organisk kjemi og reaksjoner til noen viktige stoffklasser.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • har du oversikt over struktur, bindingsforhold, stereokjemi og reaktivitet av organiske forbindelser
 • forstår du hvordan forskjellige funksjonelle grupper påvirker molekylenes elektroniske egenskaper, og hvordan disse gruppene er opphav til forutsigbare reaktivitetsmønstre til organiske forbindelser
 • forstår du hvordan elektronforskyvningsmetoder kan benyttes for å forklare mekanismer og resonansbegrepet
 • kan du redegjøre for og forutsi de grunnleggende mekanistiske trekk ved organisk kjemiske reaksjoner
 • forstår du og kan anvende reglene for navnsetting på organiske forbindelser
 • er du kjent med trender i syre- eller basestyrker for karboksylsyrer, aminer, alkoholer og andre funksjonelle grupper
 • kan du identifisere enkle organiske forbindelser ut fra deres NMR spektroskopiske data
 • kan du benytte innsikten i organisk kjemisk reaktivitet til å foreslå og vurdere mulige synteseruter for fremstilling av enkle organiske forbindelser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM1110:

 

For studenter som tar KJM1110 høsten 2015 eller senere gjelder at KJM1110 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

 

For studenter som tok KJM1110 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at KJM1110 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Anbefalte forkunnskaper

KJM1001 - Innføring i kjemi, KJM1100 - Generell kjemi eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter 39 timer forelesninger (i høstsemesteret, hvor emnet bare er tilgjengelig for studenter fra Bjørknes, vises forelesningene som videoopptak), 30 timer åpen gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 38 timer (6 øvelser). Laboratorieoppgavene skal være i henhold til retningslinjene for innleveringsoppgaver ved Kjemisk institutt.

Merk at det ikke er påmelding til åpne grupper. Laboratoriekurset må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen. Et tidligere fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. For studenter som har bestått eksamen i emnet og vil forbedre karakteren er godkjent labkurs gyldig til enhver tid. Dersom du har gyldig laboratoriekurs, men trukket deg fra eksamen, må du selv sørge for at dette rapporteres/registreres i datasystemet. Studenter som har godkjent og gyldig laboratoriekurs fra før skal ikke melde seg opp til undervisning men bare eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene for studenter som er tatt opp til emnet før første forelesning og som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter. Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1110:

Undervises høstsemesteret kun for Bjørknesstudenter. Det er ikke mulig å få undervisning gjennom Bjørknes i vårsemesteret

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) og en tellende skriftlig digital deleksamen underveis i semesteret (1 time). Vektlegging for de to delene ved beregning av samlet karakter er henholdsvis 80% og 20%. Ved dokumentert gyldig fravær ved midttermineksamen vil avsluttende eksamen telle 100 %.

Fra og med våren 2018 er det kun avsluttende skriftlig digital eksamen som teller 100%.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. For studenter som har bestått eksamen i emnet og vil forbedre karakteren er godkjent labkurs gyldig til enhver tid. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men trukket deg fra eksamen, må du selv sørge for at dette rapporteres/registreres i datasystemet.

I høstsemesteret kun for Bjørknesstudenter. Det er ikke mulig å ta eksamen gjennom Bjørknes i vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Et enkelt molekylbyggesett. Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Siste gang våren 2019

Undervisningsspråk

Norsk