Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i reaktorfysikk og prinsippene som ligger til grunn for drift av kjernekraftreaktorer, både forskningsreaktorer og kraftreaktorer. I dette kurset skal det gjennomgås hovedprinsipper i:

  • Diffusjonsmodell for kjernereaktorer: nøytrontransport, en-gruppe- og multigruppe-diffusjonsmodeller
  • Fisjonskjedereaksjoner, multiplikasjonsfaktor, og nukleær kritikalitet
  • Grunnleggende om reaktorbrensel
  • Numeriske og simuleringsteknikker for reaktorer

SCALE 6.1.2 er et Monte Carlo simuleringsverktøy som har flere moduler. For simuleringen av rektorkritikaliteten og utbrenningsanalysen for kjernebrensel skal studentene læres opp i SCALE 6.1.2 som en del av kurset.

Hva lærer du?

Studenten får tilstrekkelig grunnlag i reaktorfysikk og nukleær teknologi til å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt innen nukleær teknologi (masteroppgave eller lignende). Studentene vil få øve på simulering av reaktorkjernen og kritikalitetsberegninger i dette kurset. Kurset skal også gi tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere fordeler og ulemper ved ulike reaktortyper og teknologi, særlig i forhold til vurdering av sikkerhet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesning, 20 timer regneoppgaver/ ekskursjoner og en semesteroppgave på ca. 40 timer/ 10 s. Ekskursjoner vil skje både til reaktoranleggene på Kjeller (2 MW) og i Halden (20 MW). Semesteroppgaven vil ikke telle i fastsettelsen av karakteren i faget, men levert og godkjent semesteroppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Godkjent semesteroppgave og avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av karakterene.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)