Dette emnet er nedlagt

FYS-LAP2150 – Eksperimenter i fysikkundervisningen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er videreført under navnet FYS2150L – Eksperimenter i fysikkundervisningen (nedlagt). Se dette emnet for oppdatert informasjon.

Emnet omhandler fysikk som eksperimentelt fag, med særlig vekt på eksperimenter i skolefysikken.
Skolefysikken har en vid målsetting der de mer allmenndannende aspektene av faget skal ivaretas, samtidig som skolefysikken skal gi et godt grunnlag for videre fysikkstudier.

Hva lærer du?

Emnet er primært rettet mot studenter som tar studieveien "Matematikk og fysikk" eller "Fysikk, naturfag, begrenset matematikk" innen LAP-programmet. I dette emnet vil studentene:

  • bli kjent med eksperimentet som viktig for erkjennelsen i fysikk
  • bli kjent med vanlig utstyr i et fysikklaboratorium, særlig vekt på fysikkutstyr på skoler
  • oppøve eksperimentalmetodikk (kontroll av variable, analyse av usikkerhet, hypotesetesting med mer)
  • kunne gjøre greie for begrunnelser for bruk av eksperimenter i skolefysikken
  • kunne gjøre greie for forskning på elevers læring, ferdigheter og holdninger knyttet til eksperimenter
  • skaffe seg et "repertoar" av gode forsøk til bruk i undervisningen, og øve seg i å utvikle nye
  • få erfaring med bruk av IKT i fysikkundervisningen, særlig vekt på datalogging
  • få innblikk i bruk av modeller i fysikken, og kunne gjennomføre matematisk og empirisk modellering
  • få kunnskap om sikkerhet i laboratoriet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

For deg som er student ved Lektor- og adjunktutdanningen, er det anbefalt å ta emnet i 6. semester. Det sikrer nødvendige faglige forkunnskaper (se punktet under), i tillegg til at det er ønskelig å ta emnet samtidig med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) for å koble faget til skolevirkeligheten. Emnet undervises ikke i praksisperioden til PPU. For studenter som ikke tar emnet sammen med PPU, er det en fordel med undervisningserfaring fra skolen.

Studenter med opptak på Lektor- og adjunktprogrammet, studieretning for realfag, får mulighet til å bli forhåndsplassert på emnet.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 5 studiepoeng mot FYS2150.

Undervisning

Emnet vil naturlig nok bestå for en stor del av arbeid på laboratoriet, men det vil (jfr. målene) også inneholde teoretisk stoff.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeevaluering basert på innlevering av laboratoriejournaler som det settes bokstavkarakter på (80 %) og prosjektoppgave med bokstavkarakter ( 20 %).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk