FYS2150L – Eksperimenter i fysikkundervisningen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet omhandler fysikk som eksperimentelt fag, med særlig vekt på eksperimenter i skolefysikken. Skolefysikken har en vid målsetting der de mer allmenndannende aspektene av faget skal ivaretas, samtidig som skolefysikken skal gi et godt grunnlag for videre fysikkstudier.

Hva lærer du?

Læringsmål: Etter kurset skal studentene kunne:

• gjøre greie for og drøfte hvordan eksperimentet er viktig for erkjennelsen i fysikk
• mestre eksperimentalmetodikk (kontroll av variable, analyse av usikkerhet, hypotesetesting med mer)
• drøfte begrunnelser for bruk av eksperimenter i skolefysikken
• gjøre greie for forskning på elevers læring, ferdigheter og holdninger knyttet til eksperimenter
• utføre eksperimenter med vanlig utstyr i et fysikklaboratorium, med særlig vekt på fysikkutstyr på skoler
• gjennomføre et "repertoar" av gode forsøk til bruk i undervisningen, videreutvikle dem og utvikle nye eksperimenter
• bruke IKT i fysikkundervisningen, med særlig vekt på datalogging
• gjøre greie for bruken av modeller i fysikk, og gjennomføre enkel matematisk og empirisk modellering
• håndtere og kontrollere sikkerheten i laboratoriet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150L:

 

For studenter som tok FYS2150L våren 2015 eller seinere gjelder at FYS2150L ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Anbefalte forkunnskaper

For deg som er student ved Lektor- og
adjunktutdanningen, er det anbefalt å ta emnet i 6. semester. Det sikrer nødvendige faglige forkunnskaper (se punktet under), i tillegg til at det er ønskelig å ta emnet samtidig med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) for å koble faget til skolevirkeligheten. Emnet undervises ikke i praksisperioden til PPU. For studenter som ikke tar emnet sammen med PPU, er det en fordel med undervisningserfaring fra skolen.

Studenter med opptak på Lektorprogrammet, studieretning for realfag, får mulighet til å bli forhåndsplassert på emnet.

 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FYS3810 – Fysikkdidaktikk

Undervisning

Emnet vil naturlig nok bestå for en stor del av arbeid på laboratoriet, men det vil (jfr. målene) også inneholde teoretisk stoff.

 

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2150L.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeevaluering basert på innlevering av
laboratoriejournaler som det
settes bokstavkarakter på (90 %) og prosjektoppgave med bokstavkarakter
( 10 %).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Emnet ble sist undervist våren 2017.

Erstattes delvis av FYS3810 – Fysikkdidaktikk.

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk