FYS9750 – Medisinsk avbildning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

En helhetlig oversikt over alle de viktigste diagnostiske modalitetene som benyttes innenfor radiologi og nukleærmedisin i dag. Emnet beskriver både kliniske og tekniske aspekter og dekker alle viktige organområder: hjerne, hjerte, abdomen og muskel/skjelett. Viderer gir emnet en innføring i pågående forskning samt fremtidig utvikling av de forskjellige teknikkene. Forelesere i emnet kommer fra radiologiske miljø, nukleærmedisinske miljø, informatikk, medisinsk fysikk og strålevernsmyndigheter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du fått:

  • Kunnskap om de grunnleggende prinsipper for medisinsk avbilding ved bruk av avanserte bildemodaliteter: MR, CT, Ultralyd og PET-CT.
  • Kunnskap om dataanalyse, bildeprosessering- og post-prosesseringsteknikker for de forskjellige modaliteter
  • Kunnskap om teknologiske likheter og ulikheter ved de forskjellige modaliteter samt hvilke type utstyr som egner seg best ved ulike kliniske problemstillinger
  • Kunnskap om risikoaspekter og strålevernsprinsipper ved bruk av ioniserende stråling
  • Kunnskap om nye anvendelser og teknologi-trender for de forskjellige bildemodaliteter
  • Kunnskap om hvordan analysere og vurdere en vitenskapelig artikkel.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Master of Science eller medisinsk bakgrunn

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 2 x 4 dager med forelesninger, innleveringsoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Kursdeltagere må sette av tid til litteraturstudier og arbeid med hjemmeoppgave i perioden mellom kursuke 1 og kursuke 2.

Hjemmeoppgaven mellom kursdel 1 og kursdel 2, består i å utarbeide en oversikt over ulike radiologiske modaliteter og vurdere fordeler og ulemper for ulike kliniske problemstillinger for de ulike metodene.

Undervisningen foregår på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20): uke 38 - Seminarrom 1 (B2.U001) og uke 42 - Seminarrom 2 (B2.U002).

Kursansvarlig er Professor Atle Bjørnerud og Førsteamanuensis Anne Catrine Trægde Martinsen, Fysisk institutt, UiO og Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus.

Kursopplegg

Eksamen

Hjemmeoppgave mellom kursdel 1 og kursdel 2 . Hjemmeeksamen etter kursuke 2 for å evaluere hvorvidt læringsmålene er oppnådd.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Annenhver høst fra 2013

Undervises ikke høsten 2015.

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Engelsk