Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

HYD2010 er nedlagt og erstattet av GEO2010 – Overflatehydrologi (videreført).

Emnet utgjør sammen med GEO4020 – Soil- and groundwater (nedlagt) en modul som omhandler jordas vannbalanse og gir en innføring i de viktigste komponentene i vannets kretsløp. Vannbalanse studeres på global og lokal skala, med hovedvekt på lokal skala representert ved avløpsfeltet. HYD2010 gir en innføring i overflatehydrologi, og behandler meteorologiske data, snø og snøsmelting samt overflateavløp og erosjon og sedimentransport. Flom og tørke beskrives særskilt og det gis en kort innføring i ekstremverdianalyse.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om komponentene i det hydrologiske kretsløp over bakken. Det legges vekt på en fysisk prosessforståelse, erfaring i bruk av hydrologiske observasjoner og utføring av enkle hydrologiske beregninger ved hjelp av Excel.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

NAM1000 – Miljøvitenskap: klimasystemet (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet vil sammen med HYD2020 – Mark- og grunnvannshydrologi (nedlagt) overlappe 5 vekttall med GF-GG141.

Undervisning

2 forelesningstimer og 2 seminar/øvelse timer per uke i 14 uker. I tillegg inngår en heldagsekskursjon med innsamling av data. Det kreves aktiv deltagelse i form av presentasjon av et tema innen pensum og skriftlige oppgave som bygger på data samlet inn i felt.

Eksamen

Skriftlig oppgave (teller 20%) og muntlig presentasjon (teller 20%) gis midtveis i semesteret, og kombineres med avsluttende skriftlig eksamen (formelhefte tillatt) med varighet 3 timer (teller 60%). Hver deleksamen og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html. Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk