Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i teori, metode og praksis i bevarings- og forvaltningsbiologi, med særlig vekt på norske forhold. Emnet er spesielt relevant for studenter som ønsker en jobb innenfor naturforvaltning eller forskning knyttet til bevaring og forvaltning av artsmangfold og høstbare biologiske ressurser.

Hva lærer du?

Du lærer om biologifagets rolle, muligheter og begrensninger i bevaring og forvaltning av genetisk mangfold, artsmangfold og høstbare biologiske ressurser. Sentrale temaer er bærekraftig forvaltning av fisk- og viltbestander, rovdyrproblematikk, utryddelsesfarer, artsinvasjoner, habitatdegradering, -fragmentering og -restaurering. Faglige begrunnelser for vern, og ulike typer vernetiltak gjennomgåes. Det legges vekt på multidisiplinær tilnærming, og betydningen av politiske rammer. Relevante lover og forskrifter gjennomgås, og du får en oversikt over institusjoner og organisasjoner i Norge og det internasjonale samfunn som arbeider med vern og forvaltning. Gjennom studier av konkrete tilfeller (case-studies) får du nærkontakt med praktisk verne- og forvaltningsarbeid. Det er også et mål at studentene skal bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om kursets temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

PhD-studenter må ta kontakt med studieseksjonen for å melde seg opp til BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (videreført)

Emnene BIO4150 og BIO9150 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. Det forventes en god bakgrunn i generell økologi.

Undervisning

Emnet blir gitt I form av forelesninger og to seminarer

  • Studentene skal hver presentere en vitenskapelig artikkel, denne vurderes bestått/ikke bestått.
  • Det forventes aktiv deltagelse gjennom hele kurset.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Presentasjonen av en vitenskapelig artikkel samt kritikk av en annen students presentasjon må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det vil bli en hjemmeeksamen der du kan velge mellom å skrive et essay eller en case study. I tillegg vil det bli avholdt en avsluttende muntlig eksamen. Hjemmeeksamen og muntlig eksamen er vektet 40/60.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (videreført), BIOS5113 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (nedlagt) og BIOS9113 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (nedlagt)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet erstattes fra våren 2020 av BIOS5113.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)