BIOS9113 – Bevarings- og forvaltningsbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i teori, metode og praksis i bevarings- og forvaltningsbiologi, med særlig vekt på norske forhold. Emnet er spesielt relevant for studenter som ønsker en jobb innenfor naturforvaltning eller forskning knyttet til bevaring og forvaltning av artsmangfold og høstbare biologiske ressurser.

Hva lærer du?

Du lærer om biologifagets rolle, muligheter og begrensninger i bevaring og forvaltning av genetisk mangfold, artsmangfold og høstbare biologiske ressurser. Sentrale temaer er bærekraftig forvaltning av fisk- og viltbestander, rovdyrproblematikk, utryddelsesfarer, artsinvasjoner, habitatdegradering, -fragmentering og -restaurering. Faglige begrunnelser for vern, og ulike typer vernetiltak gjennomgåes. Det legges vekt på multidisiplinær tilnærming, og betydningen av politiske rammer. Relevante lover og forskrifter gjennomgås, og du får en oversikt over institusjoner og organisasjoner i Norge og det internasjonale samfunn som arbeider med vern og forvaltning. Gjennom studier av konkrete tilfeller (case-studies) får du nærkontakt med praktisk verne- og forvaltningsarbeid. Det er også et mål at studentene skal bli bedre til å uttrykke seg skriftlig og muntlig om kursets temaer.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIOS5113 og BIOS9113 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende. Det forventes en god bakgrunn i generell økologi og evolusjon.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt I form av forelesninger og to seminarer

  • Særpensum på ca. 100 sider som handler om bevarings- og forvaltningsmessige utfordringer for den organismen eller den problemstillingen ph.d.-kandidaten behandler i sin avhandling.
  • Studentene skal hver presentere en vitenskapelig artikkel, denne vurderes godkjent/ikke godkjent
  • Det forventes aktiv deltagelse gjennom hele kurset.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Eksamen

Presentasjonen av en vitenskapelig artikkel samt kritikk av en annen students presentasjon må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det vil bli to hjemmeeksamener der du skal skrive et teoretisk og et praktisk essay (case study). Minst en av oppgavene må inneholde referanser fra særpensumet. I tillegg vil det bli avholdt en avsluttende muntlig eksamen. Hjemmeeksamen og muntlig eksamen er vektet 40/60.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (videreført), BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (videreført) og BIOS5113 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (nedlagt).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 19:17:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)