Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er eit tverrfagleg seminar i biologi og lingvistikk

Språkvitskapen og evulosjonsbiologien har interessante parallellar og analogiar på ulike plan. Dei to fagområda utfyller einannan som kjelde til forståing av menneskas førhistorie og utbreiing på jorda. Språket er ein genetisk betinga eigenskap som er spesifikk for mennesket, og utviklinga av språket er såleis nært knytt til vår kognitive utvikling. Eit stort prosjekt for å kartleggja det menneskelege genom er nyleg avslutta, og dette har gjort det mogleg for oss å forstå vår genetiske samansetjing mykje betre enn før. Genetisk forskning er inne i ei rivande utvikling, og dersom resultata frå denne forskinga blir sette i samanheng med resultat frå fag som arkeologi og lingvistikk, vil dei kunna gje viktige bidrag til forståinga av den genetiske, språklege og kulturelle variasjonen i verda. I nyare tid har lingvistikken dessutan teke i bruk modellar frå biologien i forsøket på å forstå og forklara variasjon og endring. Der ein tidlegare hadde berre arkeologiske funn og fossilmateriale å byggja på, har vi no i tillegg fått hjelp av genetikken til å forstå språkleg evolusjon og variasjon.

Hva lærer du?

Gjennom forelesninger og seminarer vil studenten få innsikt i det nye og raskt voksende feltet innenfor evolusjon av språk. Seminarene vil kreve en bred fordypning og kritisk evaluering av primærlitteratur innen et spekter av vitenskapelige temaer. Aktiv deltagelse i diskusjonene, som erfaringsmessig inkluderer studenter fra diverse fagmiljøer, deriblant biologi, arkeologi, filosofi og lingivstikk, er en forutsetning. Emnet vil gi studenten evnen til å arbeide med en mengde ofte motsetningsfylt materiale, samt gi et innblikk i spørsmålet omkring hva som gjør oss til mennesker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg til BIO9270.

Emnene BIO4270 og BIO9270 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i biologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO9270 – Evolusjon og språk (nedlagt)

Undervisning

Emnet blir undervist intensivt i andre periode av vårsemesteret, uke 10-16. Undervisningen vil bli organisert ved førelesningar og seminar.Førelesingane blir på engelsk, og presentasjonane bør også vera på engelsk, men norsk kan brukast i diskusjonane og i dei skriftlege oppgåvene.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Godkjent regelmessig frammøte med aktiv deltaking i undervisning. Ei skriftleg oppgåve på ca. 4-5 sider. Ein munnleg presentasjon. Oppåven og presentasjonen er vektet 50:50 på avsluttende karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2017

Emnet blir undervist neste gang våren 2019

Eksamen

Annenhver vår fra 2017

Undervisningsspråk

Engelsk