Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar ikke opp nye studenter høsten 2014. Kun de som har tatt emnet tidligere kan melde seg til dette.

Limnologi II gir en oversikt over miljømangfoldet i innsjøer fra makro- til mikro-nivå, gjennom bakgrunns-stoff og praktisk rettede ekskursjoner til utvalgte lokaliteter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kunne forklare begreper som meromiksis og dets forskjellige varianter (ektogen, krenogen, biogen m.fl.), årsaker til dikotom pH-sjikting, forskjellige kjemiske forhold i sedimenter m.m.
  • Beherske grunnleggende kjemiske, fysiske og biologiske metoder som er nødvendige for en allsidig undersøkelse av estuarier og innsjøer
  • Kjenne begreper og vite hvor man skal henvende seg for å innhente informasjon innen grunneleggende berggrunnsgeologi, geomorfologi, jordlære, vegetasjon og annet som bestemmer forhold i nedslagsfeltet
  • Kunne utføre planlegging og gjennomføring av regionale feltstudier av små og store innsjøer og estuarier i et ukjent område
  • Kunne utføre planlegging og gjennomføring av et detaljstudium av en gitt innsjø eller estuarium på mikronivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO4310 – Limnologi I (nedlagt)

Undervisning

Seminarer med fordelt arbeid og gjennomgåelse av tekst (PowerPoint). Forelesninger og regneøvelser. Høstsemesteret inkluderer feltkurs min. 1 uke, studentene belastes med feltkursavgift på 150 kroner per dag.

Legg merke til at: Studentene må ha godkjent deltakelse over to semestre, og minimum 1 feltkurs.

Emnet undervises kun ved minimum tre oppmeldte, som alle møter til obligatorisk første forelesning. Det vil si at emnet kan avlyses etter første forlesning om det ikke er nok studenter som vil ta det.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Fortløpende vurdering, og godkjent deltakelse.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2013.

Annet

Kurset må ha fire oppmøtte studenter ved første forelesning, for at det skal gjennomføres.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervises siste gang høsten 2014

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)