Dette emnet er erstattet av BIOS91111.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i elektronmikroskopiske metoder (EM), og omfatter både Transmisjonselektronmikroskopi (TEM) og Scanningelektronmikroskopi (SEM).

Hva lærer du?

Målet for kurset er å gi studentene kunnskap og innformasjon om de mest generelle EM-teknikkene og hva de kan anvendes til gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvelser / gruppearbeid. Så langt det er mulig vil der tilstebes at studentene selv får praktisere metodene og bruke innstrumentene for å få et grunnlag til å kunne bruke disse senere i sine studier- og forskningsoppgaver. For å bli autoriserte brukere på mikroskopene må studentene eventuellt ha noe tilleggsopplæring. Dette vil bli gitt ved behov.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Ph.d.-kandidater må melde seg til MBV9110 - Elektronmikroskopi.

Emnene MBV4110 og MBV9110 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biologi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser.

Eksamen

Muntlig eksamen en uke etter undervisningsslutt


Det må leveres en individuell laboratoriejournal som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

 Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne BIOS9110 og BIOS5110

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Emnet er videreført som BIOS9111

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)