Dette emnet er erstattet av BIOS5111 – Elektronmikroskopi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i elektronmikroskopiske metoder (EM), og omfatter både Transmisjonselektronmikroskopi (TEM) og Scanningelektronmikroskopi (SEM).

Hva lærer du?

Målet for kurset er å gi studentene kunnskap og innformasjon om de mest generelle EM-teknikkene og hva de kan anvendes til gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvelser / gruppearbeid. Så langt det er mulig vil der tilstebes at studentene selv får praktisere metodene og bruke innstrumentene for å få et grunnlag til å kunne bruke disse senere i sine studier- og forskningsoppgaver. For å bli autoriserte brukere på mikroskopene må studentene eventuellt ha noe tilleggsopplæring. Dette vil bli gitt ved behov.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD studenter må melde seg til MBV9110 - Elektronmikroskopi

Emnene MBV4110 og MBV9110 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biologi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser.

Eksamen

Muntlig eksamen en uke etter undervisningsslutt

Før avsluttende muntlig eksamen må journal fra gruppeoppgave være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne: BIOS5110 og BIOS9110

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av MBV4110 våren 2014

Evaluering av MBV4110 våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er videreført som BIOS5111

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)