BIOS9111 – Elektronmikroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i elektronmikroskopiske metoder (EM), og omfatter både Transmisjonselektronmikroskopi (TEM) og Scanningelektronmikroskopi (SEM).

Hva lærer du?

Målet for emnet er å gi studentene kunnskap og innformasjon om de mest generelle EM-teknikkene og hva de kan anvendes til gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvelser / gruppearbeid. Så langt det er mulig vil det tilstrebes at studentene selv får praktisere metodene og bruke innstrumentene for å få et grunnlag til å kunne bruke disse senere i sine studier- og forskningsoppgaver. For å bli autoriserte brukere på mikroskopene må studentene eventuellt ha noe tilleggsopplæring. Dette vil bli gitt ved behov.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

 

Emnene BIOS5111 og BIOS9111 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et PhD program

Mastergrad i molekylærbiologi, biologi eller tilsvarende fagområde

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • seminarer
  • praktiske øvelser. individuell laboratorierapport skal leveres og godkjennes før eksamen

Eksamen

Muntlig eksamen en uke etter undervisningsslutt

Det må leveres en individuell laboratoriejournal som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller forsøk i følgende emner: BIOS5111 – Elektronmikroskopi, MBV4110 – Elektronmikroskopi (videreført), MBV9110 – Elektronmikroskopi (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått. 

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 15:14:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)