Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesifikasjonsteknikkene som blir gjennomgått har lenge vært benyttet ved design av sanntidssystemer og andre distribuerte systemer. Vi konsentrerer oss om systemer av samhandlende aktører og modellerer i UML 2.0. Sekvensdiagrammer i UML står sentralt som notasjon for intuitiv og formell beskrivelse av samhandlingsmønstre. Emner som inngår er:

  • teoretisk fundament for UML
  • grunnleggende raffineringsbegreper i en UML kontekst
  • modularitet ved hjelp av kontrakts-orientert spesifikasjon
  • modellbasert sikkerhetsanalyse

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å lære studentene hvordan man lager programvare som er uangripelig i den betydning at den er lett å analysere mhp. kvalitet (særlig når det gjelder sikkerhet og pålitelighet) samtidig som den er lett å vedlikeholde. Den overordna målsetningen er å forklare hvordan praktisk programvareutvikling kan ha nytte av teorier om tilstandsmaskiner, raffinering, sikkerhetsanalyse, formell argumentasjon, og modularitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være nyttig med kunnskaper innen modellering og innen formelle teknikker, men det er ikke noen nødvendighet.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesninger per uke i høstsemesteret. Kurset har en obligatorisk oppgave som skal gjennomføres i grupper. Den obligatoriske oppgaven vil bestå av modellering, raffinering, analyse og implementering av et enkelt distribuert system. Oppgaven vil deles i flere innleveringer, som har innleveringsfrister i løpet av semesteret. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Skriftlig eller muntlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpmidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis kun på engelsk når undervisningen er på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF-UIT.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2018 eller høst 2019 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)