Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modelleringsteknikkene som blir gjennomgått har lenge vært benyttet ved design av sanntidssystemer og andre distribuerte systemer. Vi konsentrerer oss om systemer av samhandlende aktører og modellerer i UML. Sekvensdiagrammer i UML står sentralt som notasjon for intuitiv og formell beskrivelse av samhandlingsmønstre. Emner som inngår er:

  • teoretisk fundament for UML
  • grunnleggende raffineringsbegreper i en UML kontekst
  • modularitet ved hjelp av kontrakts-orientert spesifikasjon
  • modellbasert sikkerhetsrisikoanalyse

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kan du:

  • lage programvare som er lett å analysere med hensyn på sikkerhet og pålitelighet samtidig som den er lett å vedlikeholde.
  • forstå hvordan praktisk programvareutvikling kan ha nytte av teorier om tilstandsmaskiner, raffinering, sikkerhetsrisikoanalyse, formell argumentasjon og modularitet.
  • gjennomføre en enkel sikkerhetsrisikoanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være nyttig med kunnskaper innen modellering og innen formelle teknikker, men det er ikke noen nødvendighet.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset er delt i tre bolker med fokus på henholdsvis modellering, raffinering og sikkerhetsanalyse og det er en obligatorisk oppgave per del som må bestås.

Det er tre timer forelesning og to timer gruppeundervisning hver uke.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpmidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5150 – Uangripelige IT-systemer (videreført)INF9150 – Unassailable IT-systems (videreført)IN9130 – Unassailable IT-systems

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk