Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kunstig intelligens (eng. Artificial Intelligence – AI) er et fagfelt der det utvikles metoder og teknologi for å bygge intelligente systemer og maskiner. AI er en del av informatikkfaget (computer science). I dette emnet følger vi en sterk tradisjon innen AI og bruker begrepet «intelligent agent» som et samlende begrep. Agenter kan virke i fysiske omgivelser (roboter) eller i virtuelle omgivelser (f. eks. Internett). En intelligent agent mottar signaler fra omgivelsen (f.eks. sensorinntrykk i en selvstyrt bil) og reagerer tilbake med aksjoner som kan påvirke omgivelsen (ratt, gass og brems). En grunnleggende målsetning for AI er å kunne konstruere rasjonelle agenter, dvs. at agenten velger aksjoner slik at sjansen for at den oppnår sine mål (f.eks. at den selvstyrte bilen når destinasjonen effektivt og uten uhell) maksimaliseres. En intelligent (rasjonell) agent må kunne resonnere, løse problemer, planlegge og lære av erfaring.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i sentrale AI metoder for konstruksjon av intelligent agenter. Det tar allikevel ikke sikte på å gi tilstrekkelig kompetanse til selv å utvikle AI-systemer. Etter å ha tatt emnet vil du kunne:

  • Gi en overordnet fremstilling av hva AI er, fagets historikk og status pr. i dag.
  • Forklare grunnlag for problemløsing ved søking og bruk av heuristiske metoder.
  • Gjøre rede for bruk av logikk til resonnering og representasjon av kunnskap i AI.
  • Beskrive spesialiserte modeller og algoritmer for planlegging av aksjoner.
  • Forklare grunnlag for resonnering og beslutninger med usikker informasjon.
  • Gi en oversikt over sentrale AI-metoder for automatisk læring av kunnskap.
  • Gjøre rede for grunnlagsproblemer og filosofiske aspekter ved AI.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning hver annen uke. og 2 obligatoriske skriftige øvninger. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Vårsemesteret 2015 vil dette emnet gå som et selvstudiumsemne/ In spring semester 2015 this course will be given as a self study

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)