Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi ser i dag et stadig voksende behov for trådløse enheter med krav til økt funksjonalitet, kompakthet og redusert effektforbruk. Ved å ta i bruk mikroelektromekaniske komponenter og systemer (MEMS) kan mange av dagens RF (radio frequency) systemer radikalt forbedres. Dette er en sterk drivkraft for utvikling av RF MEMS.

Kurset tar utgangspunkt i typiske trekk ved RF og trådløse systemer og beskriver sentrale prinsipper i virkemåte og fremstilling av MEMS. Funksjon, modellering og realisering av sentrale RF MEMS kretselementer gjennomgås. Dette omfatter transmisjonslinjer, faseskiftere, svitsjer, kapasitanser, varaktorer og induktanser realisert ved mikromekanikk. Spesielt vektlegges resonatorerer og deres bruk i filtre og oscillatorer. Videre beskrives kort betydningen av pakking og mulighetene for integrasjon med elektronikk, samt eksempler på mer sammensatte systemer.

Hva lærer du?

Emnet vil gi studentene en oversikt over hvordan sentrale moduler i trådløse systemer kan realiseres ved MEMS-teknologi og derved integreres med elektronikken. Studentene vil få innsikt i fundamentale og teknologiske muligheter og begrensninger ved konstruksjon og fremstilling av slike systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Generell bakgrunn innen mikroelektronikk. Noen kunnskaper innen fysikk og signalbehandling er en fordel.

Det vil være en fordel å ha tatt emnene INF5480 – RF-kretser, teori og design (nedlagt) (kan evnt. tas parallelt) og FYS4230 – Mikro- og nanosystem modellering og design (nedlagt)

Overlappende emner

Kursdimensjoneringen bestemmes av antall Coventor-lisenser.

Undervisning

2 forelesningstimer og 1 fellesgruppetime i uken. Det skal gjennomføres 2 obligatoriske oppgaver som skal godkjennes innen oppgitte tidsfrister. Oppgavene forutsetter bruk av simuleringsverktøyet CoventorWare og Matlab. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende eksamen avholdes mot slutten av semesteret og kan avvikles skriftlig (4 timer) eller muntlig. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eventuelt nødvendig underlagsmateriale distribueres ved eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Geir Uri Jensen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk