ITLED4040 – Metode og etikk

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over sentrale metoder, verktøy og utfordringer for problemutredning og problemløsning i forbindelse med forskning og allment analytisk arbeid. Emnet er først og fremst beregnet på studenter som gjennomfører et fullt masterstudium med masteroppgave.

Emnet ble undervist ordinært siste gang våren 2014. Det vil høsten 2014 bli erstattet av de to emnene ITLED4041 «Innføring i forskningsmetoder» og ITLED4050 «Design av masteroppgaven», hvert på 5 studiepoeng. Undervisningen av disse to emnene vil bli organisert slik at de kan tas I samme trimester.

Fra og med høsten 2014 til og med høsten 2015 vil emnet bare være tilgjengelig for dem som pr. sommeren 2014 har tatt minst tre emner innen ITLED (utenom metodeemner). Se for øvrig Samlesiden for metodeemnene.

 

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Innholdet i kurset vil være sentrert rundt følgende temaer:

 • Noen hovedpunkter i vitenskapsteorien
 • Hva er forskning og hva er utredning?
 • Fra idé til problemstilling
 • Hva andre har funnet ut: Teori og litteratursøk
 • Valg av forskningsstrategi
  • Kvalitativ
  • Kvantitativ

 

 • Valg av design
  • Eksperimentelt
  • Tverrsnittsundersøkelse
  • Longitudinelle undersøkleser
  • Casestudier
  • Komparative studier

 

 • Teknikker for datainnsamling
  • Intervjuer
  • Observasjon
  • Dokumentanalyser
  • Spørreundersøkelse
  • Eksperiment

 

 • Dataanalyse
  • Kvalitativ analyse
  • Kvantitativ analyse
  • Hvordan presentere funn på en troverdig måte
  • Vurdering av kvalitet på egne undersøkelser
  • Vurdering av kvaliteten på studier andre har gjort
  • Kobling av egne funn opp mot forskningslitteratur

 

Etikk i forskning og utredning

 • Normer og lovverk
 • Beskyttelse av personer
 • Regler for forfatterskap og sitering
 • Fusk og uredelighet i forskning
 • Forskerens samfunnsansvar
 • Spesielle utfordringer ved undersøkelser i egen virksomhet

Hva lærer du?

Kunnskap:
Studentene skal etter kurset ha fått grunnleggende innsikt i:
- kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, dvs. innsikt i forskningsprosessens faser og design
-  de sentrale metodiske utfordringer man møter ved gjennomføring av forsknings- og utredningsprosjekter, herunder hvordan en kan gjennomføre undersøkelser i forbindelse med prosjektoppgavene og masteroppgaven.

 

Ferdigheter:
Etter endt kurs skal studenten kunne:
- redegjøre for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign (kvalitativ og kvantitativ)
- ha en grunnleggende forståelse av hvordan en kan vurdere kvaliteten på andres studier
- formulere et forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser) på basis av etablert kunnskap (teori og tidligere forskning)
- velge relevante case for å belyse problemstillingen
- gjennomføre datainnsamling og dataanalyser med et passende omgang for en prosjektoppgave og masteroppgaven
- presentere relevante funn fra egne studier og vurdere troverdigheten av disse

 

Generell kompetanse:
Studenten forbedrer sin evne til å:
-kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign
-orientere seg blant ulike metoder, og velge den metoden som er best egnet for å besvare problemstillingen
- reflektere over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning
-være seg bevisst akademiske og etiske prinsipper for åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterettelighet. Dette innebærer også å kjenne betydningen av å være åpen for kritikk og forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytring

 

Opptak og adgangsregulering

Fra og med høsten 2014 til og med høsten 2015 er emnet bare tilgjengelig for dem som pr. sommeren 2014 har tatt minst tre emner innen ITLED (utenom metodeemner). Se for øvrig Samlesiden for metodeemnene

 

Søk om opptak

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

De tre obligatoriske emnene ITLED4010 – IT-ledelse: Å være lederITLED4020 – IT-ledelse: Teknologi og teknologistyring (nedlagt) /  ITLED4021 – IT Governance  og ITLED4030 – IT, organisasjon og virksomhetsforståelse må være bestått før metodeemnet tas. Vi anbefaler videre at emnet tas nærmest mulig opp til starten av arbeidet med masteroppgaven, helst semesteret før.

Undervisning

På samlingene beregnes det fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter pr. dag.

Underveis skal du finne frem til problemstillingen for egen masteroppgave, utarbeide en plan for datainnsamlingen og for hvilke metoder som skal benyttes. Til første samling skal du utarbeide et kort notat med utkast til problemstilling og synspunkter på hvilke behov og muligheter som finnes for å samle inn relevante data.

Mellom første og andre samling skal du bearbeide dette med utgangspunkt i første samling og pensumlitteraturen. På andre samling vil dette bli brukt som utganspunkt for gruppediskusjoner. Prosjektarbeidet vil bli avsluttet i løpet av en hjemmeeksamen.

Samlinger

 

Samlinger høsten 2015:

 • 1. samling:  8.-10.september
 • 2. samling: 12.-14. oktober

 

Program

 

 

Pensum

Pensum 2015

Fagansvarlig

Bilde av Kristin Braa

Kristin Braa

Professor ved Institutt for informatikk, UiO.

Arbeider med IKT for utvikling med et særlig fokus på bruk av mobilteknologi for helsearbeidere i 3.verden (se aksjonsforskningsprosjektet HISP).

Eksamen

Det skal avholdes en hjemmeeksamen med utgangspunkt i prosjektarbeidet, supplert med en del felles spørsmål. Prosjektarbeidet underveis må være godkjent. Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift fra MN-fakultetet.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet blir tilbudt tom høsten 2015

høsten 2015:

8.-10.september og 12.-14. oktober

Søknad

Søk opptak innen 1. september

Kursavgift

Kr 26.000,-

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk