ITLED4010 – IT-ledelse: Å være leder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Tale SkjølsvikTale skjølsvik

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 jobber Tale som pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter. For flere detaljer om Tale se Oslomet eller LinkedIn


Forelesere

Bilde av Morten Emil BergMorten Emil Berg

Berg er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og cand.mag. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider med ledertrening, teamutvikling og organisasjonsendring. Vekt legges på involvering av deltakerne, slik at de får et personlig eierskap til prosessen. Det teoretiske fundamentet er hentet fra positiv psykologi og kognitiv atferdsteori. Praktiske virkemidler er bl.a. coaching og mentoring.

Berg er opptatt av at ledere bør tilegne seg en omfattende “verktøykasse” for å oppnå læring og resultater. Verktøyene spenner fra selvledelse og teamledelse til administrativ, strategisk og ideologisk ledelse. Berg har bl.a. skrevet bøkene: Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (2013), 3. utgave (sammen med Ellen Ribe) og Ledelse. Verktøy og virkemidler (2008), 3. utgave. Berg jobber nå i sitt eget konsulentfirma.


Lars Olaf Sterud

Sivilingeniør med lang erfaring fra IT-relaterte områder i private og offentlige virksomheter. Han har arbeidet for systemleverandører, men har de siste 20 årene hatt oppdrag som konsulent og rådgiver i en rekke ulike bransjer. Lars Olaf Sterud arbeider med innføring og omlegging av IT systemer som kreves for å støtte endring i virksomheter. En god anskaffelsesprosess, riktig leverandørvalg og avtaler som sikrer gode resultater med fokus på kundenes krav er sentrale elementer ved systemanskaffelser. Samspillet mellom forretningsprosesser og IT leveranser blir stadig viktigere. Bransjer og fagområder som i stor grad har kunnet basere seg på fungerende, men lite hensiktsmessige IT løsninger blir utfordret av nye regulatoriske krav og brukere med helt andre krav til betjening. Sterud legger i sitt arbeid vekt på hvordan organisering av kravstilling, eierskap og innføringsprosess er mer krevende enn tidligere og krever tydelighet og betydelig innsats. På tross av synkende enhetspriser er kostnadene ved systemimplementeringer økende. Krav til sikkerhet og compliance samt tettere sammenheng mellom IT systemer og prosesser i virksomheten stiller nye krav til IT budsjettering. IT må konkurrere om investeringsmidler basert på ‘business cases’ samtidig som god systemstøtte vil være del av virksomhetens ‘DNA’. Sterud er nå CTO, -ansvarlig for teknologi og systeminnføring, i DeBank, en nyetablert forretningsbank med hovedkontor i Trondheim.


Dag Ingvar Jacobsen

Er professor og leder for Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har organisasjon, kommunal styring, organisasjonsendring og endringsledelse som spesialfelt. Sammen med Jan Thorsvik har han skrevet «Hvordan organisasjoner fungerer», som har blitt Skandinavias ledende lærebok i organisasjon. Han har også skrevet «Organisasjonsendringer og endringsledelse».


Emnet gir en oversikt over ledelse og lederoppgaver med spesiell vinkling mot IT-funksjonen.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

 

Innoldet i emnet vil være sentrert rundt følgende temaer:

 • Lederrollen – oppgaver og ansvar
 • Endringsledelse
 • Økonomistyring/ Business Case
 • Tverrkulturelle utfordringer
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Prosjektledelse og kvalitetssikring i prosjekter

Hovedmålet er å gi studentene et bedre grunnlag for arbeid i lederposisjoner både i linjen og i prosjekter. Studentene skal få oversikt over sentrale oppgaver og ansvarsområder for ledere, og skal opparbeide et mer reflektert forhold til egen utøvelse av lederfunksjoner.

Kursdeltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Har kunnskap til utviklingen av sentrale teorier innen ledelse og fjernledelse
 • Har kunnskap om de mest sentrale teoriene om endringsledelse
 • Har kjennskap til de vanligste problemstillingene i forbindelse med økonomistyring av IT-funksjonen
 • Har kjennskap til de vanligste metodene for utvikling av Business Case for IT-prosjekter
 • Har grunnleggende kunnskap om kulturforskjeller og mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kan formulere en forskbar problemstilling innen disse områdene, knyttet til egen virksomhet

Ferdigheter

 • Har økt sitt repertoar av ledelsesteknikker
 • Kan lage en plan for organisasjonsendring
 • Kan utarbeide mer forretningsorienterte prosjektforslag og prosjektanalyser. 
 • undersøkelsesmetode, tilpasset formålet
 • Kan gjennomføre en systematisk datainnsamling og dataanalyse
 • Kan presentere relevante funn og vurdere troverdigheten av disse i en praktisk kontekst

Kompetanse

 • Reflekterer over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen emnets hovedområder, og diskuterer praktiske implikasjoner for egen virksomhet
 • Kan lage et sammendrag for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling

Opptak og adgangsregulering

Søk om opptak

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra deltakelse i IT-prosjekter eller drift av IT-systemer vil være en fordel.

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene. Det er to samlinger, en på tre dager og en på to. Underveis skal studentene arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon.

Til første samling skal studentene utarbeide en oversikt over egne jobbutfordringer og hvordan de relaterer seg til ledelse.

Mellom første og andre samling skal studentene bearbeide dette med utgangspunkt i første samling og pensumlitteraturen, og skrive et notat med et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset.

På andre samling skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen. Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Samlinger våren 2020

 • Samlingsdatoer:

13-15 januar

13-14 februar

Program (kommer)

Pensum (kommer)

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

–Hvis man skriver alene 6.000 ord
–To samarbeider 9.000 ord
–Tre samarbeider 12.000 ord
–Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Søknad

Søk opptak

Søk opptak innen 6. januar

Samlingsdatoer:

13-15 januar

13-14 februar.

 

 

 

Kursavgift

25 000,-