ITLED4030 – IT, organisasjon og virksomhetsforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneansvarlige

Bilde av Bjørn Erik MørkBjørn Erik Mørk

Organisasjonssosiolog og førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI, samt Honorary Associate Professor ved IKON Research Unit, Warwick Business School. Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring. Dette er i særlig grad knyttet til organisering, og utfordringer ved innføring av ny teknologi og nye praksiser i helsevesenet. Han er reviewer for en rekke internasjonale tidsskrift og konferanser, og har lang erfaring som foreleser, veileder og sensor på både master og PhD-nivå. Bjørn Erik har vært involvert i ITLED-programmet siden 2011, og han var ansvarlig for programmet fra august 2015-mai 2017. Han er også emneansvarlig for ITLED 4290.

 

 

Bilde av Tale SkjølsvikTale Skjølsvik

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 jobber Tale som pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter. For flere detaljer om Tale se LinkedIn


Emnet har et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hentet fra blant annet informatikk, strategi, organisasjonsteori, sosiologi, psykologi, statsvitenskap med mer. Dette skal bidra til at studentene får en oversikt over hvordan sentrale problemstillinger, begreper og forklaringsmodeller for IT-basert strategiutvikling og forholdet mellom IT og organisasjon har utviklet seg over tid. Studentene vil på et forskningsbasert grunnlag oppfordres til å forholde seg konstruktivt kritisk til en del gjeldende forståelser i dagens organisasjoner.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Temaer som vil behandles inkluderer derfor:

 • IT, mennesket og organisasjonen: samvirke, muligheter og begrensninger
 • Utviklingen i forklaringsmodeller om hvordan organisasjoner fungerer
 • Organisasjon og omgivelsene, mål og strategi
 • HRM, organisasjonskultur, makt, beslutninger og læring
 • Hovedtrekk i teknologiutviklingen
 • Forretningsorientert IT-strategi
 • Nye forretningsmodeller
 • Muligheter og begrensninger i ulike bransjer

 

I undervisningen vil deltagernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer bli trukket inn. Forskning og empiri som presenteres er hentet fra både norsk og internasjonalt arbeidsliv, og fra privat så vel som offentlig sektor.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten:

 • Ha kunnskap om viktige teorier og begreper innen IT, organisasjon og forretningsforståelse.
 • Blitt kjent med hvordan forklaringsmodeller om forholdet mellom IT, organisasjon og forretning har utviklet seg over tid.
 • Ha kunnskap om hvordan en forskbar problemstilling hentet fra egen virksomhet kan formuleres.

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

 • Planlegge og gjennomføre en organisasjonsanalyse.
 • Velge en hensiktsmessig metodisk tilnærming ut fra relevant formulerte spørsmål og teori, og ikke basert på ukritisk anvendelse av konvensjonelle antagelser om hva som er beste praksis uavhengig av kontekst.
 • Presentere relevante funn og kritisk reflektere rundt troverdigheten av disse.

Kompetanse

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

 • Forstå informasjonsteknologiens potensial i organisatorisk sammenheng, og hvorfor muligheter og begrensinger varierer med mellom organisasjonsformer og ulike typer arbeidsoppgaver.
 • Evne å være kritisk konstruktiv til det som foregår i organisasjoner.
 • Forstå hvordan man kan lage et sammendrag som trekker ut de relevante aspektene for beslutningstagere med handlingsalternativer og anbefalinger.

Opptak og adgangsregulering

Søk om opptak

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra deltakelse i IT-prosjekter vil være en fordel.

Undervisning

Pensum 2019

Program 2019

Samlingsdatoer:

Undervisning vår 2020

3-5 februar 

5-6.mars

Undervisningen skjer i et seminarrom der studentene er fordelt rundt gruppebord, og veksler mellom forelesninger og gruppediskusjoner. Atmosfæren er uformell, og det legges opp til spørsmål og diskusjoner underveis.

Underveis skal du arbeide med en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon. Denne prosjektoppgaven er også den eneste eksamensformen. Til første samling bør du skrive en liten oversikt (½-1 side) over hva som er den viktigste virksomhetsstrategiske eller organisasjonsutviklingsmessige utfordringen  i egen virksomhet, og tenke over om det er noen problemstillinger som kan danne utgangspunkt for prosjektoppgaven. Mellom første og andre samling skal du bearbeide dette med utgangspunkt i undervisningen fra første samling og pensumlitteraturen, og komme frem til en endelig problemstilling for prosjektoppgaven din. På annen samling skal du presentere hvordan du tenker å løse prosjektoppgaven. Dette betyr at du bør ha en problemstilling og noen innledende tanker om hvordan du skal besvare den. Du bør også kunne peke på hvilke deler av pensumet og det som har blitt gjennomgått på forelesningene som er relevante. Du vil få tilbakemeldinger fra de andre i gruppen og fra faglærer/foreleser som kan hjelpe deg i det videre arbeidet. Kursansvarlige er tilgjengelig på mail underveis for en dialog om problemstilling.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

–Hvis man skriver alene 6.000 ord
–To samarbeider 9.000 ord
–Tre samarbeider 12.000 ord
–Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervisning vår 2020

3-5 februar 

5-6.mars

Søknad

Søk opptak innen 27 januar 

 

 

Kursavgift

25 000,- inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen.