Dette emnet er nedlagt

UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sortlegemestråling. Vekselvirkning mellom elektromagnetisk stråling og materie: Spontan emisjon, absorpsjon, og stimulert emisjon. Linjeforbredningsmekanismer. Matriseformulering av geometrisk optikk. Stråle- og bølgepropagering gjennom optiske materialer. Diffraksjon. Gaussiske stråler. Optiske resonatorer. Pumping av lasere. Rateligninger for 3- og 4-nivålasere. Laserens linjebredde. Q-svitsjing og modelåsing av lasere. Optiske frekvenskammer. Oversikt over forskjellige lasertyper inkludert faststofflasere, fiberlasere, halvlederlasere, og gasslasere. Koherensegenskaper til laserstråling. Andreharmonisk generering. Dobbeltbrytende fasetilpasning og kvasifasetilpasning. Optiske parametriske oscillatorer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt UNIK9390 skal du kunne

  • virkemåten og oppbygningen av lasere samt lasterstrålers egenskaper
  • konvertere laserstråling fra en bølgelengde til en annen
  • beregne egenskaper til sortlegemestråling, estimere linjebredder og effektive tverrsnitt og strålegang gjennom optiske komponenter
  • beregne stabilitetsområder, linjebredder, og resonansfrekvenser til optiske resonatorer
  • beregne terskler og uteffekter i forskjellige lasermedier, og estimere pulsenergier og pulsvarigheter i Q-svitsjede lasere
  • beregne hvordan dispersjon påvirker ultrakorte laserpulser i optiske materialer og hvordan gaussiske stråler propagerer i fritt rom
  • beregne fasetilpasningsvinkler og parametriske forsterkningsbåndbredder for andreordens ulineariteter
  • presentere forskningsfronten innenfor laserkilder for spektroskopi

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2120 og FYS2140 – Kvantefysikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 3 timer undervisning per uke (forelesninger og demonstrasjoner). Det vil i tillegg være ukentlige regneøvinger og simuleringsoppgaver. Enkelte av regneøvingene/simuleringsoppgavene vil være obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Som Ph.d.-student skal du velge ut et emne fra forskningsfronten innen laserfysikk som du skal gå mer i dybden på og presentere.

Det vil også bli en omvisning på laserlaboratoriet ved FFI - Forsvarets forskningsinstitutt (underlagt FFIs besøksreglement).

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)