FYS1120 – Elektromagnetisme

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet beskriver grunnleggende elektriske og magnetiske fenomener, samt lover for elektriske kretser, både ved likestrøm og vekselstrøm. Emnet gir en grundig innføring i Maxwells likninger fram til elektromagnetiske bølger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du omfattende kunnskap om elektriske og magnetiske felt, kilder til feltene, Maxwells ligninger både på integral- og differensiell form, og du kan beregne slike felter både ved å bruke analytiske og numeriske metoder
 • kan du redegjøre for elektriske og magnetiske krefter, samt energi lagret i elektriske og magnetiske felt
 • kjenner du til grunnleggende fenomener innen elektrisitet og magnetisme og kan gjøre rede for en rekke teknologiske løsninger som mange bruker daglig
 • kan du formidle et tema fra relevant fysikk for medstudenter
 • kan du analysere en lineær elektrisk krets og beregne strømmer og spenningsforskjeller i ulike deler av kretsen, både for likestrøm og vekselstrøm
 • har du kunnskap om hvorfor både tradisjonelle og numeriske løsningsmetoder er viktig for faget, og har erfaringer med å anvende begge typer metoder ved problemstillinger innen elektromagnetisme

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1120:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et semester med 10 timer undervisning per uke:

 • 2 dobbelttimer med forelesning
 • 2 timer gruppeundervisning
 • 2 timer orakeltjeneste
 • 2 timer veiledning for computational essay med presentasjon

Emnet inkluderer følgende obligatoriske aktiviteter, som må være godkjent før avsluttende eksamen:

 • 4 obligatoriske innleveringer

 • Laboratoriearbeid

 • Computational essay med muntlig presentasjon

Deltagelse i minst 75% av gruppeundervisningen gir fritak fra én obligatorisk innlevering.

Deltagelse i både innledende og avsluttende kartleggingsprøve gir fritak fra én obligatorisk innlevering.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1120.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret, 3 timer, som teller 25% ved sensurering
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 75% ved sensurering

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 16:11:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk