Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Atomer, molekyler og stoffmengde. Reaksjonslikninger og beregninger. Kjemisk binding. Krefter mellom molekyler. Kjemisk likevekt. Syre-basereaksjoner. Redoksreaksjoner. Elektrokjemiske celler. Kjemisk energi: entalpi, entropi og Gibbs fri energi. Reaksjonsfart. Noen typiske metaller. Viktige nitrogen og svovelforbindelser. Struktur, isomeri og viktige stoffgrupper i organisk kjemi. Enkle reaksjonsmekanismer. Organiske polymerer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi realfagstudenter uten 3KJ-bakgrunn forståelse av kjemiske begreper og metoder, kjennskap til stoffers oppbygning og egenskaper og gi et grunnlag for videre studier i kjemi, biofag og geofag. Studentene skal gjennom studiet få grunnleggende kunnskap i kjemi og kunne anvende den på eksempler fra industri og samfunn. De skal også kunne utføre og planlegge enkle laboratorieforsøk. Emnet skal gi et godt fundament for undervisning i kjemidelen i natur og miljøfag i grunnskolen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Studenter som har opptak til bachelorprogrammet i Arkeologi, kunsthistorie og konservering eller til emnegruppen 40BEVG (Bevaring og gjenstandskunnskap) har studierett til KJM1000 uten å måtte fylle dette forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper

Tretimerskurset i kjemi, 2KJ, fra videregående skole, studieretning for allmenne fag.

Det avholdes et forkurs i kjemi for studenter med lite kjemi fra videregående skole, se Forkurs i kjemi

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ100 og 10 studiepoeng mot KJ050.

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter 30 timer forelesninger, 45 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 16 timer (4 øvelser). Godkjent laboratoriekurs og et antall godkjente oppgaveinnleveringer er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen, men det er ikke obligatorisk oppmøte til gruppe- og klasseundervisningen.

For å beholde plassen din i dette emnet må du gjøre alle de tre følgende tingene:

1. Møte opp til første, obligatoriske forelesning og krysse av under "møtt" på avkryssningsskjemaet som sendes rundt. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til ekspedisjonskontoret ved Kjemisk institutt (rom VU18, tlf. 22 85 54 46), før første forelesning starter.

2. Bekrefte laboratorieplassen din ved å krysse av under "lab-bekreftelse" på samme avkryssings-skjema som sendes rundt på første forelesning. Det er også mulig å bekrefte laboratorieplassen på ekspedisjonskontoret mellom 21. august kl. 10.00 og 25. august kl. 15.00. Hvis du ønsker å bytte laboratoriegruppe, må du selv gjøre det via studentweb. Laboratorieplasser vil bli frigjort fra studenter som ikke bekrefter laboratorieplass, eller ikke møter til de obligatoriske aktivitetene.

3. Møte til alle laboratorieøvelsene. Fravær må dokumenteres med sykemelding til eksamenskonsulenten ved Kjemisk institutt (rom VU12).

Eksamen

Det kan være anledning til å avlegge eksamen i emnet i inntil to år etter at emnet ble nedlagt. Se mer informasjon under studieplanendringer. Det er kun en avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100 % av karakteren. Tillatte hjelpemidler: To selvskrevne A4-ark og lommekalkulator. Karakter gis som bokstavkarakter (A-F).

Eksamenskandidater må ha godkjent og gyldig laboratoriekurs og eventuelle obligatoriske innleveringer fra tidligere.
Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs og godkjente gruppeoppgaver er gyldige i fem semestre utover det semesteret de ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt og gjøre gruppeoppgavene på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs og/eller gyldige gruppeoppgaver men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten ved Kjemisk institutt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2006 og erstattes av emnet KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) fra og med høsten 2007. Studenter med bakgrunn i 3MX fra videregående anbefales å ta emnet KJM1100 – Generell kjemi (videreført).

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk