Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

KJM1100 gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og tjener som grunnlag for videre studier i kjemi og kjemi-krevende realfag. Emnet bygger på kjemi 2 fra videregående skole.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne forklare struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser væsker og faste stoffer
 • beherske støkiometri og utføre beregninger av konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt
 • kjenne begrepene energi, entropi, og fri energi og forstå sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • kjenne hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • kunne utføre og planlegge enkle laboratorieforsøk og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1100:

 

For studenter som tar KJM1100 høsten 2015 eller senere gjelder at KJM1100 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

 

For studenter som tok KJM1100 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at KJM1100 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

Det er mulig å ta KJM1100 med bakgrunn fra kurset Kjemi 1 fra videregående skole, studieretning for allmenne fag, men det er en fordel om man har Kjemi 2.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ100, 10 studiepoeng mot KJ050, 5 studiepoeng mot KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) og 5 studiepoeng mot KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført).

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter ca. 40 timer forelesninger, 45 timer studentledet gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs som omfatter 4 praktiske øvelser (til sammen 12 timer) og en teoretisk oppgave som skal leveres og godkjennes i starten av semesteret (du blir informert om når og hvordan du skal levere den teoretiske oppgaven via Fronter). Les retningslinjene for innleveringsoppgaver ved Kjemisk institutt.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. I tillegg må hver student være forberedt på å gjennomgå, for de øvrige studentene i gruppen, 66 % av alle øvingsoppgavene som deles ut i løpet av semesteret (antall oppgaver hver student faktisk kommer til å presentere vil bli vesentlig mindre).

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom den teoretiske oppgaven ikke er levert innen tidsfristen og gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1100:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1100.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 %. For å kunne gå opp til eksamen må laboratoriekurset være godkjent, og du må ha krysset av på at du kan presentere 66 % av øvingsoppgavene som gjennomgås i gruppeundervisningen.

Hjelpemidler

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Studenter kan søke om eksamensoppgave på nynorsk i Studentweb.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

sluttrapport for KJM1100 høsten 2012

sluttrapport for KJM1100 høsten 2013

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I så fall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen
Hver høst

Eksamen tilbys i to år etter at emnet blir undervist siste gang.

Undervisningsspråk
Norsk