Dette emnet er nedlagt

KJM5910 – Radiokjemiske metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på anvendelser av radioaktiv stråling. Kurset bygger på kunnskap tilsvarende KJM5900 og starter med ulike metoder for framstilling av radio-aktive stoffer i laboratoriet og i naturen, og radiokjemiske metoder for separasjon av enkelt- komponenter fra komplekse reak-sjonsblandinger. Stikkord for an-vendelser av radioaktiv stråling er: Radioanalytiske metoder (instrumentell og radiokjemisk nøytron aktiveringsanalyse, partikkel-indusert aktiveringsanalyse, isotopfortynningsanalyse), medisinsk diagnostisk og terapeutisk anvendelse, radioaktivt avfall, radiotracer-metoder (laboratorie- og storskala feltundersøkelser), radioøkologi og nukleære dateringsmetoder.

Hva lærer du?

Emnet utvider grunnlaget for og den praktiske erfaringen med behandling av radioaktive stoffer i laboratoriet og i feltforsøk. Videre skal studentene få en forståelse for hvordan radioaktiv stråling kan benyttes til unik kunnskapsgene-rering innenfor forskjellige fagområder som strekker seg fra medisin, via petro-leumsproduksjon til miljøstudier og arkeologi. Emnet skal være kompetanse-givende for arbeide med kjernekjemi/radiokjemi og i tilgrensende fag der radio-aktivitet har en sentral rolle. De kjemiske prinsipper som er relevante for slik virksomhet er sentrale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 6 halvdags laboratorieøvelser og 20 timer kollokvier/regneøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til labøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen (en time). Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Emnet tilbys for siste gang våren 2010.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)