Dette emnet er erstattet av KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i symmetri av periodiske strukturer. Viktige uorganiske strukturtyper gjennomgås kategorisert etter steriske bindingsprinsipper. Strukturell topologi og bindingsvalenskonseptet anvendes for forståelsen av strukturdannelsen og enkelte strukturrelaterte egenskaper. Visualisering av strukturelle sammenhenger baseres på bruk av krystallstrukturdatabaser og strukturtegningsprogrammer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet kan du:

 • Forstå romgruppeinformasjon i International Tables for Crystallography; symmetrioperasjoner, deres symboler og matriseoperasjoner.
 • utføre enhetscelletransformasjoner og bruke data til å finne likheter mellom krystallstrukturer.
 • notere koblingsmønstrene mellom atomene og deres koordinasjonspolyedre ved kjemiske, matematiske og grafiske formler.
 • Bruke valensreglene til å spå bindingsmønstre i strukturer av grunnstoffer, binære og pseudobinære forbindelser som klustre.
 • Identifisere tettpakkede strukturer av atomer eller molekyler, og analysere disse som polytyper. Finne mønstre i hulefylling i tettestpakkede binære forbindelser. Forstå steriske konsekvenser av hydrogenbinding mellom molekyler.
 • Forstå opprinnelser av ioneradii som konsept, deres fallgruver og bruk til strukturprediksjon.
 • Bruke bindingsvalens som tolkning- og prediksjonsredskap til krystalstrukturer.
 • Analysere sammensetnings- og strukturvariabilitet i perovskitter og silikater gjennom navngiving og krystallkjemiske formler.
 • Skrive en kort avhandling eller holde et foredrag om et emne knyttet til krystallografi og diskutere det med et faglig kvalifisert publikum.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger og 12 timer kollokvier. I tillegg skal du sette deg inn i et tema som du velger i samarbeid med emneansvarlig. Under finner du forslag til egnede temaer:

 1. Translasjon- og rotasjonssymmetri, hva er disse, og hvordan kombineres de med hverandre i krystallstrukturer.
 2. Matriser, addisjon, inversjon og multiplikasjon. Egenskaper til matriser.
 3. Annet tema etter avtale.

På bakgrunn av det du finner, skal du lage en skriftlig eller muntlig presentasjon som skal diskuteres med veileder og eventuelle medstudenter. Presentasjonsform bestemmes av veileder i begynnelsen av semesteret. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. I tillegg skal du sette deg inn i et tema du velger i samarbeid med emneansvarlig, og levere en skriftlig eller muntlig presentasjon av temaet. Presentasjonen skal diskuteres med veileder og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som  dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister. Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som trekker seg.

For nærmere opplysninger, se fakultetets sider om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2013

Hvert 3. semester. Emnet kan bli avlyst hvis færre enn fem studenter melder seg.

Dette emnet vil fra høsten 2014 få ny emnekode KJM-MENA9110. Innholdet vil være uendret.

Eksamen

Vår 2013

Hvert 3. semester.

Undervisningsspråk

Engelsk ved behov, ellers norsk