Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnkurs i uorganisk kjemi. Kurset gjennomgår grunnstoffenes kjemi over hovedgruppene og innskuddsmetallene, med vekt på periodiske variasjoner i kjemiske egenskaper og sammenheng med oppbygging og struktur. I tillegg blir studentene introdusert for temaer innen uorganisk termodynamikk og elektrokjemi samt noen elementer av uorganisk strukturkjemi og industriprosesser. Obligatorisk laboratorieundervisning i kurset er en kunnskapsbasert illustrativ gjennomgang av trender og reaksjoner i det periodiske systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • ha bred oversikt over uorganisk kjemi og kjenne til hvordan stoffers
  egenskaper varierer gjennom det periodiske systemet
 • kunne benytte kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå
  stabilitet og reaktivitet av enkle uorganiske molekyler og forbindelser
 • forstå bakgrunn for og utføre beregninger knyttet til vandig redoks kjemi
 • ha innsikt i fremstillingsmetoder for industrielt viktige uorganiske
  forbindelser, med hovedfokus på norsk industri
 • kjenne prinsipper for magnetiske og optiske egenskaper av d-metall
  komplekser
 • kunne utføre og planlegge laboratorieforsøk, vurdere og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal, inklusiv innsikt i HMS aspekter knyttet til kjemikalier og labrutiner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Du må ha fullført laboratoriekurs i minst ett av følgende emner: KJM1100 – Generell kjemi (videreført), KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) eller MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført).

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM1120:

 

For studenter som tar KJM1120 høsten 2015 eller senere gjelder at KJM1120 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

 

For studenter som tok KJM1120 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at KJM1120 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KJM1100 – Generell kjemi (videreført). . For studenter med svake forkunnskaper tilbys 6-9 timer forsterket undervisning i den første undervisningsuken. Det er sterkt anbefalt at studenter som ikke har bakgrunn tilsvarende KJM1100 - Generell kjemi, følger denne undervisningen som har fokus på aspekter knyttet til syrer, baser, redoks kjemi, bindingsteori og egenskaper for enkle uorganiske forbindelser. Regulær undervisning i KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) bygger på dette grunnlaget.

Overlappende emner

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter 34 timer forelesninger, opptil 4 timer/uke gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer (6 øvelser + gjennomgåelse). Merk at labkurs i KJM1120 går i alternerende uke med labkurs i KJM1130 for de som tar begge kursene. Godkjent laboratoriekurs og godkjent innlevering. Les retningslinjene for innleveringsoppgaver ved Kjemisk institutt.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1120:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1120.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En skriftlig eksamen (4 timer) avholdes ved slutten av semesteret og teller 100% av endelig karakter. Studentene må ha fullført og fått godkjent laboratoriekurset i emnet og obligatoriske innleveringer for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt..

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sluttrapport for KJM1120 høsten 2013

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldig i fire semestre utover semesteret da innleveringene ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt og/eller gjennomføre nye obligatoriske innleveringer for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs, men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I så fall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises siste gang høsten 2017

Emnet erstattes av KJM1121 – Uorganisk kjemi I

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys i to år etter at emnet ble undervist siste gang.

Undervisningsspråk

Norsk