HADM4603V – Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten

Kort om emnet

Etterutdanning for leger i primærhelsetjenesten som ønsker å utvikle sine lederegenskaper. Emnet gir en grunnleggende innføring i helserett og gir innsikt i sentrale helserettslige temaer, personal- og arbeidsjus, og juridisk tenkemåte og metode. Undervisningen er samlingsbasert og går over to til tre dager.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for regelverket om folks rett til:
  • helsehjelp
  • pasienters rett til informasjon og selvbestemmelse
  • krav til yrkesutøverne og virksomhetene, særlig kravet om forsvarlighet, herunder helsepersonells autonomi og samhandling
  • regelverket knyttet til ledelse, personalrett og tilsyns-, klage- og pasienterstatningsordninger.
 • Gjøre rede for ledelsesutfordringer knyttet til håndtering av konflikter og medarbeidere i egen praksis.

Ferdigheter

 • Anvende rettsreglene på konkrete spørsmålsstillinger som oppstår både innenfor klinisk og administrativ praksis.
 • Vite hvordan du metodisk skal gå fram for å finne rettslige svar på spørsmål der du ikke kjenner rettsreglene fra før.
 • Anvende verktøy for konflikthåndtering i egen praksis.

Generell kompetanse

 • Reflektere over helsejus sin betydning innen helsevesenet.
 • Gjengi prinsipper i juridisk metode og viktige begreper som benyttes i helsejus.

Opptak og adgangsregulering

Studieplasser: 40

Opptaket gjøres via Allmennlegeforeningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studiekompetanse. Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

 Målgruppen er leger i primærhelsetjenesten.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4301 – Helserett

Undervisning

Forelesninger og plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner.

Samlingsbasert undervisningen fordelt på tre dager i Tønsberg og to dager i Oslo (Auditoriet CU1065, Forskningsveien 2B).

 • Olav Molven, dosent, jurist
 • Ivan Spehar, førsteamanuensis, master i helse- og sosialpsykologi

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave på ca. 2000 ord. Leveres inne tre uker etter avsluttet undervisning.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk