HADM4301 – Helserett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg grunnleggende innføring i helserett og du vil få innsikt i sentrale helserettslige temaer, personaljuss og juridisk tenkemåte og metode.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for regelverket om folks rett til helsehjelp, pasienters rett til informasjon og selvbestemmelse, krav til yrkesutøverne og virksomhetene (særlig kravet om forsvarlighet), herunder helsepersonellets samhandling, regelverket knyttet til ledelse, personalrett og tilsyns-, klage- og pasienterstatningsordninger.

Ferdigheter

  • anvende rettsreglene på konkrete spørsmålsstillinger som oppstår både innenfor klinisk og administrativ praksis
  • vite hvordan du metodisk skal gå fram for å finne rettslige svar på spørsmål der du ikke kjenner rettsreglene fra før

Generell kompetanse

  • reflektere over helsejussens betydning innen helsevesenet
  • gjengi prinsipper i juridisk metode og viktige begreper som benyttes i helsejussen

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Forelesninger og plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen der du skal bruke juridisk metode på konkrete situasjoner eller i framstilling av et saksproblem.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk