HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du anledning til å fordype deg i et selvvalgt tema innen helseledelse og helseøkonomi. Oppgaven gjennomføres som en mindre empirisk undersøkelse eller som et avgrenset litteraturstudium.  Den skrives med utgangspunkt i et eller flere av de emnene som inngår i bachelorprogrammet. I forbindelse med arbeidet med bacheloroppgaven skal det legges opp et selvvalgt fordypningspensum. Faglærerne vil være behjelpelig med å finne fram til en egnet problemstilling. Målet er at du skal lære å utforme en avgrenset problemstilling, dra nytte av litteratur og data, og presentere en analyse eller oversikt over et tema. Det settes krav til presise referanser av litteratur og anvendt materiale.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for hvordan en selvstendig analyse av et faglig problem gjennomføres
  • beskrive hva vitenskapelig forfatterskap innebærer

Ferdigheter

  • utvikle egen problemstilling og behandle materialet i lys av pensum og undervisning i kursene ved avdelingen og med støtte i selvvalgt supplerende litteratur

Generell kompetanse

  • skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå
  • skille mellom kunnskap og meninger
  • reflektere over vitenskapelige idealer som åpenhet, presisjon, etterrettelighet
  • grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb. Emnet er forbeholdt studenter på Helseledelse og helseøkonomi (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves at studenten har bestått 3 semestre ved programmet.

Undervisning

Undervisningen består av én felles samling som inneholder generell orientering om bacheloroppgaven, oppgaveeksempler og råd for litteratursøk. Det vil bli gitt veiledning individuelt eller i grupper når studenten har skrevet en oppgaveskisse. Alle studenter skal lage en liste for selvvalgt tematisk litteratur i forbindelse med bacheloroppgaven.

Eksamen

Bacheloroppgave over selvvalgt tema.

Oppgaven skal være på 5500 ord  +- 10% hvis man skriver alene, og 8500 ord +- 10% hvis man skriver sammen med en medstudent, ekskludert forside, referanseliste og eventuelle vedlegg.

Når du som student skal skrive bacheloroppgave hvor du ønsker å bruke helseopplysninger, særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)  eller andre personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan starte på oppgaven. Les mer om ditt ansvar  som studentforsker  

Innlevering i Inspera

Du leverer din bacheloroppgave i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En oppgave som har fått et bestått eksamensresultat kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Ønsker man å levere ny oppgave må det være i et annet tema.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk