HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på HADM4402. Kvalitet og pasientsikkerhet gir deg en inngående forståelse av aspekter ved kvalitetsbegreper, inkludert måling og forbedring av kvalitet i helsetjenestene. Vi vil gå spesielt i dybden på pasientsikkerhet som kvalitetsdimensjon, og drøfte teori, tiltak og målinger. Under emnet vil vi diskutere studentkullets egne erfaringer innen feltet.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for ulike begreper om og definisjoner av kvalitet og pasientsikkerhet
  • kjenne  teorien bak pasientsikkerhetsfeltet, kjenne tiltak og målemetoder for pasientsikkerhet.  Kjenne til risikovurderingsmetodikk og til analyser av uønskede hendelser.
  • gjøre rede for modeller, metoder og verktøy for kvalitetsforbedring og lage en plan for forbedring i egen virksomhet
  • kjenne til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsesektoren, samt i veilederen til forskriften.
  • forklare hvordan informasjon om kvalitet, herunder kvalitetsregistre, kan brukes som grunnlag for ledelse, styring og evaluering av tjenestene
  • kunne analysere og anvende målinger gjennomført med målemetoden statistisk prosesskontroll

Ferdigheter

  • analysere og vurdere spørsmål om kvalitet og pasientsikkerhet i helsevesenet
  • kunne lage en konkret og gjennomførbar plan for forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet i egen virksomhet

Generell kompetanse

  • reflektere over egne erfaringer med kvalitet og kvalitetsarbeid
  • reflektere over hvordan publisering av informasjon om kvalitet kan påvirke helsetjenestene

Opptak og adgangsregulering

Emnet tilbys studenter ved Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

For studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon: HADM4402 Kvalitet og pasientsikkerhet

Undervisning

Forelesninger og plenumsdiskusjoner.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk